• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (str)

Pracujeme v obchodě jako skladníci. Ve skladu je zamykatelná část určená pro skladování zvláštního zboží. Do této části mají všichni skladníci přístup, všichni máme také podepsané dohody o hmotné odpovědnosti. Několikrát jsme již viděli, že do skladu vcházel i zástupce vedoucího prodejny, má tedy zřejmě také svůj klíč, ale nemá uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti. Co se stane, když se ve skladu něco ztratí? Budou škodu nahrazovat jenom skladníci na základě hmotné odpovědnosti, anebo se můžeme odvolat na to, že do skladu měla přístup ještě další osoba?

Pokud máte uzavřenou společnou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, může vám v případě zjištění schodku skutečně vzniknout povinnost k náhradě škody. Této povinnosti se můžete zprostit, když prokážete, že škoda vznikla zcela nebo zčásti bez vašeho zavinění. Jestliže prokážete, že ke svěřeným hodnotám měla přístup ještě další osoba, se kterou ovšem zaměstnavatel neuzavřel dohodu o odpovědnosti, jde o závažný nedostatek při zabezpečení svěřených hodnot. Svěřené hodnoty totiž musí být ve výlučné osobní dispozici zaměstnance, případně zaměstnanců, jimž byly svěřeny k vyúčtování. V případě vzniku škody by se vám proto mohlo podařit zproštění povinnosti škodu nahradit. Šlo by ovšem bezpochyby o nepříjemný a sporný případ a považuju proto za vhodnější, abyste se snažili případnému vzniku škody zabránit.

V této souvislosti musím upozornit na povinnosti zaměstnance v oblasti předcházení škodám. Platí, že pokud zaměstnanec ví o tom, že zaměstnavateli hrozí škoda, musí na tuto skutečnost vždy bezodkladně upozornit vedoucího zaměstnance. Současně také ze zákona (konkrétně z § 253 odst. 1 zákoníku práce) vyplývá, že pokud zaměstnanec písemně upozorní zaměstnavatele na závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami, a zaměstnavatel tyto závady do 15 kalendářních dnů neodstraní, může zaměstnanec od dohody o odpovědnosti odstoupit.

V popsané situaci byste proto měli zaměstnavatele bezodkladně, a to písemně, upozornit na skutečnost, že ke svěřeným hodnotám má přístup další osoba, která neuzavřela dohodu o odpovědnosti. V upozornění uveďte, že uvedený stav považujete za rizikový z hlediska ochrany svěřených hodnot, a výslovně zmiňte, že požadujete co nejrychlejší odstranění této závady bránící v řádném hospodaření se svěřenými hodnotami.

Tímto jednáním jednak splníte svou povinnost oznámit hrozící škodu a jednak si pro případ neodstranění závadného stavu vytvoříte možnost od uzavřené dohody o odpovědnosti odstoupit a tím vyloučit riziko, že vám v případě schodku na svěřených hodnotách vznikne povinnost vzniklý schodek nahradit.