Obchodní podmínky
nakladatelství SONDY s.r.o.

se sídlem Praha 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ 113 59
identifikační číslo: 64582523
zapsané v obchodním rejstříku dne 17. 11. 1995 Městský soud v Praze C 41050

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) nakladatelství SONDY, s.r.o., se sídlem Praha 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ 113 59, identifikační číslo 64582523 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (kupující) prostřednictvím e-shopu prodávajícího. E-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.esondy.cz.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Prodávající dodává zboží prostřednictvím tohoto e-shopu pouze zákazníkům z České republiky.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

 

2.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stánky obchodu).

3.3.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

3.3.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelské stránce či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese SONDY, s.r.o., nám. W. Churchilla. 2, Praha 3, V. patro, č. dv. 502;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • převodním příkazem po dodání zásilky do 14 dnů.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

5. Odpovědnost za vady

 

5.1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

5.2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, oznámení se zasílá na adresu prodávajícího: SONDY, s.r.o.,nám. W. Churchilla 2, 113 52 Praha 3, tel. 234 462 319, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz.

5.3. K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury – daňového dokladu za zboží, jehož vady jsou reklamovány. 5.4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o postupu a způsobu vyřízení reklamace.

5.5. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo vyměněn za zboží nové, nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 

6. Stornování objednávek

 

 

6.1. Zakázku je možné stornovat bez udání důvodů telefonicky na č. 234 462 319 nebo e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz. Zakázka bude stornována, pokud dosud nedošlo k expedici zboží.

6.2. V případě podezření z falešné objednávky se pověřený pracovník obchodu pokusí ověřit zadaná data přímo se zákazníkem podle údajů, které zákazník uvedl při registraci. Pokud je ověření neúspěšné, objednávka je okamžitě stornována. Podezření z falešné objednávky vzniká na základě zjištění, že obsahuje nesmyslná data (není ji možné doručit), adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí v případě ověřování objednávky.

 

7. Registrace zákazníka

 

7.1. Pokud si chcete zakoupit produkty prostřednictvím tohoto internetového obchodu, potřebujeme znát vaše data pro vytvoření faktury – daňový doklad, doručení zásilky a případný telefonický nebo e-mailový kontakt s vámi. K tomu využijte výhod registrace zákazníka.

7.2. Registraci provedete pouze jednou – při každé další návštěvě stačí pro přihlášení do systému zadat jen přihlašovací jméno a heslo. Osobní i firemní data, která máte zapsána v našem informačním systému, jsou dostupná jen vám, jsou chráněna vaším osobním heslem a můžete je kdykoliv změnit podle aktuální skutečnosti. Uchovávání vašich dat nutných pro fakturaci v naší databázi významně zvyšuje vaše pohodlí při nakupování.

7.3. Tento internetový obchod dovoluje provést objednávku i bez registrace – všechny své potřebné údaje musíte však vždy opakovaně zadávat.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, jméno firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sděleních kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. 7. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s prodávajícím. Bez souhlasu kupujícího nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

8. 8. Kupující má právo na námitku proti zpracování svých osobních údajů.

8.9. Pokud se kupující domnívá, že s jeho osobními údaji prodávající nezachází v souladu s GDPR, má právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bude vhodné, pokud se kupující obrátí se stížností nejdříve na prodávajícího, aby prodávající mohl co nejdříve případné pochybení napravit.

8. 10. Pokud kupující zjistí, že jeho osobní údaje jsou neaktuální nebo neúplné, má právo na doplnění a změnu osobních údajů.

8. 11. Kupující má právo na informace a na přístup ke svým osobním údajům.

8. 12. Kupující má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou nepřesné, jejich zpracování nezákonné nebo pokud vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

8. 13. Kupující má právo na přenositelnost osobních údajů k někomu jinému, ve strojově čitelné podobě.

8. 14. Kupující má právo na výmaz takových osobních údajů, které prodávající nebude muset uchovávat v souladu s právními předpisy.

 

9. Zasílání obchodních sdělení

 

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Ukončit odběr obchodních sdělení může kupující stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.2. Kupní smlouva (objednávka) včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SONDY, s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, adresa elektronické pošty sondy-odbyt@cmkos.cz, telefon 234 462 319.

 

V Praze dne 14. 8. 2018