• Zveřejněno: 22.06.2022
  • Autor: (zr)

V lednu 2022 jsem se zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce (montér). Školení se uskutečnilo v sobotu, moje účast na něm byl povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu kvůli tomu spor. Zaměstnavatel tvrdí, že mně školení nemůže zaplatit, že by si ho nemohl dát do nákladů. Je to pravda?

Není to pravda. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prohlubování kvalifikace, nárok na mzdu máte. Podle § 230 zákoníku práce se prohlubováním kvalifikace rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Dále je zde uvedeno, že účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat (viz § 230 odst. 3).

Zaměstnavatel je tedy povinen vám za školení (za každou hodinu školení) poskytnout mzdu, příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za práci přesčas. Místo příplatku za práci přesčas vám může poskytnout náhradní volno. Náhradní volno vám však může poskytnout pouze tehdy, pokud s tím budete souhlasit. Dosažená mzda, příplatek za práci přesčas ani náhradní volno by vám nenáležely pouze tehdy, pokud by vaše mzda byla podle § 114 odst. 3 zákoníku práce sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas. Tu je však možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok.

Bohužel praxe je zcela jiná. Zaměstnavatelé většinou zaměstnancům v těchto případech nehradí žádnou mzdu ani příplatky a zaměstnanci nemají odvahu to vymáhat.

Kromě toho vám dále náleží cestovní náhrady, jestliže vám nějaké vznikly, zejména jízdní výdaje a stravné. Na cestovní náhrady máte nárok podle § 152 písm. c) a § 156 odst. 2 zákoníku práce.