• Zveřejněno: 09.03.2017
  • Autor: (pal)

Pracuji jako učitelka ZŠ. Ředitelka se mnou ji po dva roky sjednává pracovní poměr na dobu určitou pouze na dobu školního roku, tj. od září do konce června. Já jsem pak po dobu letních prázdnin nezaměstnaná. Nyní mi ředitelka sdělila, že od září se mnou opět sjedná pracovní poměr tímto způsobem. Tvrdí, že dle zákoníku práce má na to právo. Je to pravda? Mohu se nějak bránit?

Od 12. 1. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, která přinesla posílení postavení práv zaměstnanců, kteří jsou pedagogickými pracovníky právě s ohledem na sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Na pedagogické pracovníky se tak z hlediska úpravy pracovního poměru na dobu určitou vztahuje zákoník práce, ovšem s výjimkami stanovenými zákonem o pedagogických pracovnících. Vaše paní ředitelka tedy pravdu nemá, protože je při sjednávání pracovního poměru s pedagogickým pracovníkem nově povinna respektovat nejen zákoník práce, ale též zákon o pedagogických pracovnících v novelizovaném znění.
Podle nového ustanovení § 23a zákona o pedagogických pracovnících nově platí jednak limit minimální doby trvání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou, jednak nové omezení maximální doby jeho trvání. Zákon stanoví, že „doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát.“ Není tedy již možné sjednat pracovní poměr pedagogického pracovníka od 1. září do 30. června následujícího roku. Toto omezení však neplatí v případech, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou kratší 12 měsíců sjednána s pedagogickým pracovníkem jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka. Pokud tedy škola přijme pedagogického pracovníka na několik měsíců jako náhradu za dočasně nepřítomného jiného pedagogického pracovníka, který je například v dočasné pracovní neschopnosti, pak je takový postup zaměstnavatele v souladu se zákonem. Zákon dále stanoví, že se minimální doba trvání pracovního poměru neuplatní v případě pedagogického pracovníka, „který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 22 odst. 7“. Pikantní na tom je, že § 22 zákona žádný odstavec 7 neobsahuje, toto ustanovení je tak možno považovat za obsolentní, tedy bez právního významu.
Dále zákon nově v § 23a odst. 3 stanoví, že „celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky.“ I toto ustanovení představuje limit nad rámec zákoníku práce.
Podstatné je také přechodné ustanovení dané novely, které mj. stanoví, že „dosavadní sjednaná doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se započítává do celkové doby trvání pracovního poměru na dobu určitou podle § 23a odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka neuplynula doba 3 let“. Z přechodných ustanovení tak vyplývá, že pokud má pedagogický pracovník pracovní smlouvu sjednanou na dobu určitou kratší 12 měsíců, která byla sjednána před účinností novely (leden 2016) a pracovní poměr podle této smlouvy dosud trvá, novela na délce sjednaného pracovního poměru nic nemění, protože nemůže působit zpětně. Nicméně nová pracovní smlouva sjednávaná již za účinnosti novely musí respektovat jak minimální délku pracovního poměru, tak také maximální celkovou délku trvání pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami, přičemž pracovní poměry sjednávané mezi týmiž smluvními stranami před novelou se započítávají do celkové doby maximální délky trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami, tj. 3 let. Pokud jste tedy již měla s vaším zaměstnavatelem uzavřeny pracovní poměry na dobu určitou dříve, je nutno se zabývat tím, zda nově sjednávaná pracovní smlouva nepřesáhne tento zákonný limit.
V případě, že dojde ke sjednání pracovní smlouvy zakládající pracovní poměr pedagogického pracovníka na dobu určitou v rozporu s výše uvedenými pravidly novelizovaného zákona o pedagogických pracovnících a oznámil-li pedagogický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny zákonné podmínky, mohou zaměstnavatel i pedagogický pracovník uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.