• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (str)

Za několik měsíců mi skončí rodičovská dovolená a mám se vracet zpět do práce. Četla jsem, že můžu zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek a zaměstnavatel mi to musí umožnit. Pokud bych zaměstnavatele požádala, abych kvůli péči o dítě mohla někdy pracovat z domova, platí také, že mi musí vyhovět?

Zaměstnavatel musí v případě zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let podle § 241 odst. 2 zákoníku práce vyhovět žádosti o kratší pracovní dobu (tzv. kratší úvazek) nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Při troše zjednodušení lze konstatovat, že pokud to aspoň trochu jde, musí zaměstnavatel žádosti vyhovět. Právní úpravu ovšem nelze chápat tak, že zaměstnavatel automaticky a bez dalšího musí vyhovět všemu, oč zaměstnanec v této souvislosti požádá. Vždy záleží na konkrétních podmínkách, vlastnostech provozu, velikosti zaměstnavatele, pracovní pozici, možnosti obsadit případnou zbývající část úvazku jiným zaměstnancem atd.

Stejně je třeba přistupovat k případům, kdy zaměstnanec nepožádá o kratší pracovní dobu, nýbrž o individuální úpravu rozvrhu pracovní doby. Například u zaměstnavatele začínají ranní směny v 6.00 hod., ale zaměstnanec kvůli doprovodu dítěte do mateřské školy požádá zaměstnavatele o posunutí začátku směny až na 8.00 hod. Opět platí, že nebrání-li tomu vážné provozní důvody, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět.

Zaměstnanec samozřejmě může zaměstnavatele vzhledem ke svým rodinným povinnostem požádat také o práci z domova. Jedná se ovšem spíše o úpravu místa výkonu práce než o úpravu pracovní doby, kterou zmiňuje § 241 odst. 2 zákoníku práce. Proto mám za to, že v současné době nelze tuto zvláštní úpravu využít. I tak by se ale zaměstnavatel, který myslí vážně oblíbené proklamace o tom, jak napomáhá slaďování pracovního a rodinného života, měl pokusit takovéto žádosti vyhovět. Pokud však nevyhoví, nebude muset v tomto případě své rozhodnutí opírat o vážné provozní důvody. Důležitým znakem práce z domova zůstává dobrovolnost, tj. dohoda obou stran pracovního poměru.

Je ovšem třeba upozornit na to, že v nedávné době byla schválena nová směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. V ní je uvedeno, že členské státy EU mají zajistit, aby zaměstnancům, kteří v souvislosti s péčí o dítě požádají o možnost pracovat z domova, zaměstnavatel vyhověl, pokud tomu nebrání provozní důvody. Pravidla obsažená ve směrnicích nejsou zpravidla přímo vymahatelná, jde spíše o pokyny pro zákonodárce členských států, aby vnitrostátní právo uvedli do souladu s požadavky směrnice. Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem má být transponována nejpozději do srpna 2022. Lze tedy předpokládat, že se v dohledné době objeví návrh novely zákoníku práce, který režim stávajícího § 241 odst. 2 zákoníku práce rozšíří i na žádost o možnost pracovat z domova.