• Zveřejněno: 28.12.2020
  • Autor: (dan)
V naší firmě máme zaměstnance, kterým začíná směna v 5.30 hod. a končí 17.30 hod. Tudíž by jim měl náležet příplatek za noc ve výši minimálně 10 % za půl hodiny směny (pokud nemáme např. v pracovní smlouvě sjednáno jinak). Je tomu tak? Pokud ano, mohu se zaměstnanci sjednat, že příplatek za noc žádný nebude, nebo že bude nižší než 10 %? Lze výši příplatku určit v pracovním řádu, nebo to musí být v kolektivní smlouvě, popřípadě v dodatku k pracovní smlouvě (u nových zaměstnanců přímo v pracovní smlouvě)? Nešlo by se zaměstnanci sjednat, že příplatek za práci v noci se bude proplácet ve výši 10 % za jednu a více odpracovaných hodin v noci v jedné směně?
 
Noční prací je podle § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce práce konaná v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou. Za dobu noční práce má zaměstnanec vedle dosažené mzdy právo na příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku zjištěného podle § 351 až § 361 zákoníku práce. Poskytování vyššího příplatku než 10 % průměrného výdělku může zaměstnavatel sjednat v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě či jiné smlouvě, stanovit vnitřním předpisem nebo určit mzdovým výměrem. Stejně tak lze sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku za noční práci, ale opět v kolektivní smlouvě nebo individuální smlouvě. Zákonem stanovená desetiprocentní hranice není nepodkročitelným minimem. Pokud ale takto zaměstnavatel neurčí jinou výši příplatku, platí, že příplatek musí zaměstnanci poskytovat ve výši 10 %.
 
Někteří zaměstnavatelé nesprávně spojují právo na mzdu za noční práci s určitou minimální dobou trvání této práce, popřípadě podmiňují výplatu příplatku výkonem noční práce alespoň v rozsahu 3 hodiny. Tento postup opírají o § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce, podle kterého je zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který během noční doby odpracoval nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdne v období 26 týdnů. Pro odměňování noční práce však není toto ustanovení relevantní. Mzda za noční práci přísluší zaměstnanci za jakýkoliv rozsah práce přesčas v noční době, i za zlomky hodin.