• Zveřejněno: 30.03.2020
  • Autor: Olga Bičáková
Podle zákona o zaměstnanosti musí být každý, kdo chce pobírat podporu v nezaměstnanosti, zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Není to však jediná podmínka, kterou je nutné splnit.
 
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Krajská pobočka Úřadu práce ČR republiky rozhodne ve správním řízení o podpoře v nezaměstnanosti.
 
Uchazeč o zaměstnání je povinen skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti doložit.
 
Zákon o zaměstnanosti dále stanoví, kdy uchazeč o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, kdy zaniká nárok na podporu v nezaměstnanosti a kdy na ni vzniká opětovný nárok.
 
DALŠÍ INFORMACE SI MŮŽETE PŘEČÍST V UNIKÁTNÍM PRÁVNÍM SERVISU REVUE SONDY.