• Zveřejněno: 10.01.2017
  • Autor: (muš)

Máme zaměstnankyni, která má u nás od roku 2006 uzavřený kromě hlavního pracovního poměru i vedlejší pracovní poměr. Nyní potřebujeme tento pracovní poměr ukončit a zaměstnankyně by měla už jen jeden pracovní poměr (dříve ten hlavní). Musí jí zaměstnavatel při skončení toho dříve vedlejšího pracovního poměru vyplatit odstupné?

V přechodných ustanoveních stávajícího zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.) je v § 364 odst. 2 stanoveno, že podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich právní účinky nastanou až po tomto dni.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vedlejší pracovní poměr uzavřený před 1. lednem 2007 lze kromě dohody o rozvázání pracovního poměru ukončit výpovědí podle § 70b starého zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení může výpovědí rozvázat vedlejší pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena.
Protože vedlejší pracovní poměr lze ukončit výpovědí bez uvedení důvodu, není nutné dávat zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce a zaměstnankyni vyplácet odstupné.