• Zveřejněno: 05.02.2020
  • Autor: JUDr. EVA DANDOVÁ

Právní servis speciál

Jsem asi rok předsedkyni výboru odborové organizace. S naším zaměstnavatelem máme poměrně často ostré konflikty a asi před týdnem mi můj vedoucí hrozil přímo výpovědí. Jak je to s ochranou odborových funkcionářů? Mohu se v případě výpovědi nějak účinně bránit?
 
Právní ochrana odborových práv je zakotvena v článku 27 ústavní Listiny základních práv a svobod, podle které má každý právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. V právní teorii je toto právo označováno jako svoboda koaliční. Ve stejném ustanovení se říká, že odborové organizace vznikají nezávisle na státu. Listina základních práv a svobod rovněž prohlašuje za nepřípustné omezování počtu odborových organizací, stejně jako zvýhodňování některé z nich v podniku nebo odvětví. Činnost odborových organizací může být omezena jen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Ze stejných důvodů může být omezena nejen činnost, ale i vznik sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů. Omezit vznik odborových organizací však ústavní Listina základních práv a svobod nepřipouští.
 
Určitým právním problémem ve vztahu k ochraně odborových práv však je skutečnost, že ústavní Listina základních práv a svobod poskytuje ochranu odborovým organizacím a jejich činnosti, aniž by je blíže definovala nebo jejich definici odkazovala na jiné normy. Právní vymezení tohoto pojmu jen nepřímo a částečně vyplývá z výše citovaného článku 27 Listiny základních práv a svobod o sdružení osob na ochranu jejich hospodářských a sociálních zájmů. To však pokrývá nejen odborové, ale i jiné organizace zmíněného charakteru, například profesní sdružení. Proto musíme pro takovou definici použít i obsah Úmluvy MOP č. 87 o svobodě odborů a ochraně práva odborově se sdružovat. Všechny další naše zákony, které tento pojem používají, již mezi oběma skupinami organizací rozlišují a za odborové považují jen organizace zaměstnanců. To vyplývá především z ustanovení § 3025 nového občanského zákoníku, které důsledně rozlišuje mezi odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. Stejně k věci přistupují i pracovněprávní předpisy – zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání a další.
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 1/2020. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: