• Zveřejněno: 07.02.2018

Slyšel jsem, že věřitel musí písemně upozornit dlužníka (například zaměstnavatele, který mu neposlal výplatu či několik výplat), že mu něco dluží. Pokud tak neučiní, v případě soudního sporu bude jeho žaloba zamítnuta. Je tomu skutečně tak?

Není to pravda. Vzhledem tomu, že se v řadě případů dlužníci o svém dluhu dozvěděli v době, kdy jejich relativně nízký dluh několikanásobně vzrostl, od 1. 1 2013 je v § 142a občanského soudního řádu uvedeno:
„Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.
Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.“
Týká se to tedy nákladů řízení, především odměny advokátů. Jestliže tedy věřitel tuto výzvu nepošle, může se stát, že mu soud nepřizná náklady soudního řízení. Rozhodně to však nemá za následek, že z tohoto důvodu bude zamítnuta celá žaloba!
Výzva k plnění by mohla znít takto:

Výzva k úhradě dlužné částky - předžalobní výzva k plnění

............................
(název a adresa zaměstnavatele)

Jsem u vás zaměstnán od 1. 3. 2017 jako seřizovač na základě pracovní smlouvy ze dne 15. 2. 2017. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Za měsíc květen a červen 2017 mně nebyla vyplacena mzda ve výši celkem 42 000 Kč. Pouze jsem obdržel výplatní pásky.
Z tohoto důvodu vám zasílám tuto výzvu k úhradě nevyplacené mzdy.
Vyzývám vás, abyste mně nejpozději do ............. (pozn. aut.: minimálně 7 dnů - doporučuji 15 dnů) uhradil nevyplacenou mzdu ve výši 42 000 Kč.
Dlužnou částku mi zašlete na adresu .................. nebo na účet číslo ...............
Současně vás tímto upozorňuji, že pokud k úhradě dlužné částky na základě této písemné mimosoudní výzvy nedojde, případně se ani neozvete, a to obratem, za účelem návrhu akceptovatelného řešení této situace, budu nucen se svého nároku vůči vám domáhat právní cestou - podáním žaloby vůči vám k místně příslušnému soudu prostřednictvím zvolené advokátní kanceláře.
Váš dluh by v takovém případě byl navýšen o nemalé náklady spojené s vymáháním této pohledávky vůči vaší osobě, zejména by se jednalo o odměnu advokáta.
Tento dopis považujte za poslední pokus vyřešit tento spor mimosoudně.

.....................
(podpis a adresa)“

Důležitá poznámka na závěr: Tuto výzvu je třeba předat proti podpisu osobně nebo pokud to není možné, poslat doporučeně, nejlépe na doručenku.