• Zveřejněno: 21.06.2022
  • Autor: (str)

Před časem jsem nastupoval do nového zaměstnání. Můj zaměstnavatel trval na tom, že se na pracovním poměru dohodneme nejdříve jen ústně a až po dvou týdnech stvrdíme pracovní smlouvu písemně. Když jsem namítal, že pracovní smlouva musí být podle zákoníku práce sepsaná písemně, tvrdil, že to není nutné a pracovní smlouva může platně vzniknout i ústně. Je to pravda? Co kdyby se zaměstnavatel po dvou týdnech rozhodl, že se mnou písemnou smlouvu neuzavře, znamenalo by to ukončení pracovního poměru?

V první řadě je třeba vypořádat se s otázkou platnosti ústně uzavřené pracovní smlouvy. Výchozím bodem je, že ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost uzavřít pracovní smlouvu písemně. S požadavkem písemné formy a následky jejího nedodržení je to ovšem v pracovněprávních vztazích trochu složitější.

Podle ustanovení § 20 zákoníku práce totiž platí, že pokud nebylo právní jednání ke vzniku základního pracovněprávního vztahu (například tedy pracovní smlouva) učiněno v předepsané písemné formě, je možné namítnout jeho neplatnost, ale jen do dne, kdy bylo započato s plněním. Jestliže byla uzavřena pracovní smlouva jen ústně, nicméně zaměstnanec na jejím základě začal pro zaměstnavatele vykonávat práci, bylo již započato s jejím plněním a nelze namítnout její neplatnost. Smlouva tedy zůstává platná a v jejím důsledku došlo ke vzniku pracovního poměru.

I kdyby ve vašem případě po určité době zaměstnavatel odmítl uzavřít písemnou smlouvu tak, jak vám přislíbil, nic by to nezměnilo na tom, že mezi vámi byla uzavřena platná pracovní smlouva a pracovní poměr mezi vámi trvá. Jako poněkud nesnadné by se v případě sporu mohlo ukázat prokázání skutečnosti, že mezi vámi smlouva byla uzavřena. Coby přesvědčivý důkaz by mohly posloužit například výpovědi osob (ostatních osob, obchodních partnerů nebo zákazníků), které byly svědky toho, že jste pro svého zaměstnavatele po určitou dobu pracoval. I tak lze ovšem velmi důrazně doporučit, abyste jako zaměstnanec do budoucna vždy zásadně trval na tom, že se svým zaměstnavatelem vždy nejpozději v den nástupu do práce uzavřete pracovní smlouvu písemně.

Ještě je třeba dodat, že pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu ústně, poruší tím povinnost uloženou mu zákoníkem práce. Takové porušení by pak mohlo být z hlediska zákona o inspekci práce považováno za přestupek na úseku pracovního poměru, za který může být inspektorátem práce uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč. Pokud by tedy s vámi zaměstnavatel odmítl uzavřít pracovní smlouvu písemně a po uplynutí určité doby tvrdil, že s vámi žádnou smlouvu neuzavřel, můžete jej upozornit na možnost uložení pokuty v uvedené výši, případně se obrátit na místně příslušný inspektorát práce s podnětem k provedení kontroly.