• Zveřejněno: 22.06.2022
  • Autor: (str)

Jak se po novele zákoníku práce řeší vztah mezi dovolenou a svátkem? Vždy platilo, že když si bral zaměstnanec dovolenou ve svátek, tak se tento svátek do dovolené nezapočítával. Personalista našeho zaměstnavatele tvrdí, že se zákoník změnil a nyní to u zaměstnanců v nepřetržitých provozech již neplatí. Přijde nám nespravedlivé, že když zaměstnavatel ve svátek zaměstnance nepotřebuje, tak mají zůstat doma a čerpat si dovolenou, zatímco zaměstnanci, kteří pracují v ranních směnách od pondělí do pátku, ve svátek dovolenou čerpat nemusí.

Novelou zákoníku práce účinnou od 1. ledna 2021 skutečně došlo ke změně ustanovení § 219 odst. 2, který upravuje důsledky čerpání dovolené v den, na který připadá svátek. Základní pravidlo nadále říká, že pokud v době dovolené připadne svátek na den, který je jinak obvyklým pracovním dnem, pak se zaměstnanci do dovolené nezapočítává. Bylo ovšem doplněno, že toto pravidlo neplatí v případě, kdy by byl zaměstnanec jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 zákoníku práce a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. Případy uvedené ve zmíněném ustanovení § 91 odst. 4 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel může vyžadovat odpracování směny rozvržené na svátek, zahrnují i nepřetržitý provoz.

U zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu může v případě, kdy má zaměstnanec směnu naplánovanou na svátek, nastat několik situací. Pro přehlednost uvádíme čtyři základní možnosti:

  1. Zaměstnavatel trvá na tom, že zaměstnanec směnu, ač byla naplánována na svátek, odpracuje. Podle § 91 odst. 4 zákoníku práce na to má zaměstnavatel právo. Zaměstnanec tedy směnu odpracuje a v souvislosti s tím mu vznikne právo na dosaženou mzdu a placené náhradní volno, případně příplatek ve výši nejméně 100 % průměrného výdělku.
  2. Zaměstnavatel ve sváteční den nepotřebuje plné obsazení směny, ve vztahu k některým zaměstnancům (například ve vztahu ke dvěma zaměstnancům ze standardně pětičlenné směny) rozhodne, že jim směna z důvodu svátku odpadne. Tj. tři z pěti zaměstnanců směnu odpracují (a uplatní se u nich bod 1) a dvěma z pěti směna z důvodu svátku odpadne. Svátek pak má pro ně stejné důsledky jako u zaměstnanců pracujících typicky v administrativě, v běžném rozvržení pracovní doby (od pondělí do pátku). Směna odpadá, pro účely pracovní doby se tato doba považuje za odpracovanou (nepřipadá do úvahy žádné „napracovávání“ svátku), zaměstnanci přísluší náhrada mzdy.
  3. Zaměstnavatel rozhodne o tom, že zaměstnanec bude v tento den, případně po delší období, které zahrnuje i tento den, čerpat dovolenou. O době čerpání dovolené rozhoduje podle § 217 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavatel. V tomto případě tedy sám zaměstnavatel takto rozhodne, aniž by zaměstnanec o čerpání dovolené žádal. Podle § 219 odst. 2 se v tomto případě svátek do dovolené nezapočítává (zaměstnanec má volno z titulu svátku, nikoli z titulu čerpání dovolené).
  4. Zaměstnavatel trvá na tom, že zaměstnanec rozvrženou směnu odpracuje, ovšem zaměstnanec sám zaměstnavatele žádá o čerpání dovolené. To znamená, že zaměstnanec ze svých osobních, rodinných či jiných důvodů má zájem o čerpání dovolené a zaměstnavatele oslovuje s žádostí o možnost čerpání dovolené. Zaměstnavatel v těchto případech často musí za zaměstnance čerpajícího dovolenou zajistit zástup jiného zaměstnance, protože počítal s tím, že zaměstnanec směnu podle svého rozvrhu odpracuje. V tomto případě zaměstnanec podle novelizovaného znění § 219 odst. 2 zákoníku práce skutečně čerpá dovolenou, i když jde o den, na který připadá svátek.

V návaznosti na položený dotaz je třeba věnovat pozornost bodu 2. Dotaz totiž směřuje k řešení případů, kdy zaměstnavatel určitého zaměstnance ve svátek nepotřebuje, i když pracuje v nepřetržitém provozu (patrně proto, že ve svátek je potřeba práce nižší, takže je možné, aby na pracovišti oproti standardnímu provozu bylo méně zaměstnanců). Jestliže váš zaměstnavatel pochopil právní úpravu obsaženou v novelizovaném znění § 219 odst. 2 zákoníku práce tak, že zaměstnanec v nepřetržitém provozu, má-li mít ve svátek volno, musí čerpat dovolenou, jde o zcela chybný výklad! Je třeba zdůraznit, že nepřetržitý provoz je charakteristický tím, že zaměstnavatel může trvat na odpracování směny rozvržené na svátek. Rozhodně ale není pravda, že na odpracování směny trvat musí.

Zaměstnavatel má vyhodnotit, zda potřebuje, aby zaměstnanec či zaměstnanci pracující v nepřetržitém provozu naplánovanou směnu odpracovali, či nikoli. Jestliže zjistí, že zaměstnance pracujícího v nepřetržitém provozu v určitý sváteční den v práci nepotřebuje, tak má uplatnit standardní postup a konstatovat, že směna zaměstnanci v důsledku svátku odpadá úplně stejně jako zaměstnancům pracujícím v běžných pracovních dnech (pondělí až pátek).

Je třeba zdůraznit, že o tom, jestli zaměstnanec pracující v nepřetržitém režimu směnu rozvrženou na svátek má odpracovat nebo ne, rozhoduje nikoli zaměstnanec, nýbrž zaměstnavatel. Zaměstnavatel organizuje výkon práce, a proto on musí mít právo rozhodnout o tom, jestli zaměstnance na pracovišti ve svátek potřebuje, nebo nikoli.

Jistě může dojít k tomu, jak bylo naznačeno výše u varianty 2, že zaměstnavatel rozvrhne směnu například pětičlenné skupině zaměstnanců, ovšem zjistí, že vzhledem k slabšímu provozu ve svátek bude stačit, když práci reálně odpracují jen tři zaměstnanci a dvěma zaměstnancům směnu z důvodu svátku může a má zrušit (směna odpadá z důvodu svátku, aniž by zaměstnanec musel čerpat dovolenou). Náročnějším momentem tohoto postupu může být určení, kteří tři z pěti zaměstnanců půjdou do práce a kteří dva budou mít volno. Zaměstnavatel samozřejmě musí zajišťovat rovné zacházení, takže bude třeba, aby v těchto případech postupoval citlivě a rozumně. Jednoduše řečeno tak, aby se u jednotlivých zaměstnanců spravedlivě střídaly případy, kdy zaměstnanec pracuje a kdy mu směna z důvodu svátku odpadá.