• Zveřejněno: 21.04.2017
  • Autor: (pal)

Od zaměstnavatele jsem v březnu dostala výpověď podle § 52 písm. g) zákoníku práce, kterou jsem považovala za neplatnou. Vyzvala jsem jej proto k jednání s tím, že se jinak obrátím na soud s žalobou o určení neplatnosti výpovědi. Nakonec jsme v červenci uzavřeli smír ve formě dohody o narovnání, v níž jsme se dohodli na tom, že pracovní poměr skončil k poslednímu květnu tak, jak měl skončit podle výpovědi, nikoliv však výpovědí, ale dohodou. Nyní mi na úřadu práce sdělili, že nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože oni vycházejí z toho, že můj pracovní poměr skončil tou původní výpovědí. Jak je to možné, když jsem se se zaměstnavatelem dohodla na tom, že výpověď neplatí?

Postup úřadu práce může být bohužel správný. Záleží na tom, zda dohoda o narovnání byla uzavřena po podání žaloby, nebo zda byla uzavřena, aniž by byla žaloba na určení neplatnosti výpovědi vůbec podána. Tento závěr vyplývá z aktuální relevantní judikatury, konkrétně rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 3 Ads 88/2014 – 37 ze dne 11. 12. 2014, z něhož vyplývá, že podání žaloby podle § 72 zákoníku práce má význam i pro průběh správních řízení, v nichž je otázka skutečného skončení pracovního poměru klíčová, tj. například právě pro řízení o přiznání podpory v nezaměstnanosti. Podáním žaloby totiž dává účastník těchto řízení najevo, že pracovní poměr nemusel uplynutím výpovědní lhůty skončit. Na tuto situaci mají správní orgány možnost adekvátním způsobem procesně reagovat přerušením řízení a vyčkáním na výsledek soudního řízení, po kterém budou právní poměry účastníka vyjasněny. Lze se tak vyhnout negativním důsledkům, které mohou vyústit například v neoprávněnou výplatu podpory v nezaměstnanosti a s tím spojenou povinnost žadatele již vyplacenou podporu vrátit. Tento judikaturní závěr nebyl zpochybněn ani v rámci následného přezkumu Ústavním soudem, je tedy třeba z něj vycházet.
V případě, že dojde k předání výpovědi, kterou zaměstnanec považuje za neplatnou, není samozřejmě vyloučeno, aby smluvní strany přistoupily ke smírnému řešení vzniklého sporu o určení neplatnosti výpovědi, nicméně otázkou je, v jaké fázi a v jaké formě k tomuto smírnému řešení dojde. Podle ustanovení § 50 odst. 5 zákoníku práce může dojít k odvolání výpovědi pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Písemné odvolání výpovědi zaměstnavatelem za písemného souhlasu zaměstnance je tedy jednou variantou, jak zvrátit právní účinky výpovědi. K odvolání výpovědi však může dojít pouze do uplynutí výpovědní doby, protože pracovní poměr v té době ještě trvá. Nelze však platně odvolat výpověď, jejíž právní účinky již nastaly, tj. po uplynutí výpovědní doby, ledaže došlo k podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi podle § 72 zákoníku práce. V takovém případě může být výpověď odvolána až do vyhlášení rozsudku.
Stejné principy platí pro vámi zvolenou dohodu o narovnání, v níž strany nahradí mezi nimi sporný vztah obsahem dohody o narovnání. V praxi je i tato dohoda velmi využívána. I dohoda o narovnání však má být uzavřena ještě ve výpovědní době, nebo v případě podání žaloby na určení neplatnosti výpovědi před vyhlášením rozsudku. V případě, kdy je podána žaloba, nachází se totiž podle judikatury pracovněprávní vztah ve zvláštním režimu, v němž je možné činit úkony, které by byly za standardní situace možné jen před uplynutím výpovědní doby. Není tedy problém, pokud po podání žaloby dojde k odvolání výpovědi nebo ke sjednání dohody o narovnání, protože to, zda výpověď měla právní účinky a pracovní poměr skutečně skončil, je po podání žaloby nejisté.
Pokud však ve vašem případě došlo k tomu, že žaloba podána nebyla, tak po uplynutí výpovědní doby nemohla podle výše uvedené judikatury dohoda o narovnání zvrátit účinky výpovědi, neboť při nepodání žaloby se okolnosti předmětné výpovědi nedostaly do režimu spornosti, v němž by bylo možné vzájemná práva a povinnosti narovnat. Dohoda o narovnání tak není relevantní ani při přiznání podpory v nezaměstnanosti a úřad práce tak musí vycházet z toho, že váš pracovní poměr skončil výpovědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce. V takovém případě nemáte podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti na přiznání podpory nárok.
Zaměstnanec by tak vždy v případě smírného řešení sporu o neplatnost výpovědi měl pamatovat na to, že ke zvrácení právních účinků výpovědi je třeba, aby odvolání výpovědi či dohoda o narovnání byly učiněny před skončením výpovědní doby. Jinak je vždy třeba domáhat se určení neplatnosti výpovědi soudem, aby bylo zřejmé, že platnost výpovědi se nachází v režimu spornosti a tuto spornost je pak možno odstranit i smírně.