• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (bič)

Doslechl jsem se, že i u stavebního spoření existuje možnost tzv. darování pro případ smrti. Kde a jak je to upraveno?

Úvodem lze předeslat, že smrtí účastníka stavebního spoření jeho smlouva o stavebním spoření zaniká, tudíž jeho manžel nemůže ve spoření pokračovat a rovněž nemá absolutní přednost při dědění manželových úspor. Zůstatek stavebního spoření se stává předmětem dědického řízení a v první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

Nabízí se zde otázka, zda má pozůstalý manžel nějakou šanci získat uspořenou částku stavebního spoření ze zaniklé smlouvy, na jejíž naspoření se společným hospodařením se zemřelým manželem bezpochyby podílel. Občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., na tuto situaci pamatuje v ustanovení § 2063 svým institutem „darování pro případ smrti“. Právní úprava občanského zákoníku tudíž umožňuje darování, které má být plněno až po dárcově smrti. Podmínka, že obdarovaný dárce přežije, se považuje za odkaz v souladu s ustanovením § 1594 a násl. občanského zákoníku. V případě, že se dárce výslovně vzdá práva dar odvolat, vydá o tom obdarovanému listinu a obdarovaný dar přijme, bude se na takové jednání pohlížet jako na darování, které občanský zákoník pojmenovává jako darování pro případ smrti.

Smlouva o darování pro případ smrti musí být pod sankcí neplatnosti takové smlouvy doplněna o listinu o vzdání se práva dárce dar odvolat. Darování pro případ smrti je právním institutem, jehož právní účinky nastanou až v případě smrti dárce. Vzhledem k tomu, že darování pro případ smrti nelze odvolat, posiluje se tím očekávání obdarovaného, že dárcem uvedený dar po smrti dárce dostane do vlastnictví. Dárce může obdarovanému dar předat již při uzavření darovací smlouvy nebo obdarovaný dar dostane až po smrti dárce, ale vlastnické právo k daru nabyde obdarovaný vždy až k smrti zůstavitele.

Aby darování pro případ smrti bylo platné, musí být splněny určité podmínky. Obdarovaný uzavře smlouvu, kterou se zavazuje, že přejímá vlastnictví k tomu, co je mu darováno k okamžiku smrti dárce, v této smlouvě dar přijme a dárce se výslovně vzdá práva dar odvolat a dá obdarovanému listinu, kde výslovně uvede, tj. napíše, že se vzdává práva dar odvolat. Listina o vzdání se práva dárce dar odvolat může být součástí darovací smlouvy.

Darování je dvoustranné právní jednání a dárce uzavírá s obdarovaným darovací smlouvu s podmínkou, že darovací smlouva bude účinná, vlastnictví přejde a dar bude obdarovanému vydán, až dárce zemře, zemře-li dříve než obdarovaný. Účinky takovéto darovací smlouvy tudíž nastanou až za předpokladu, že obdarovaný dárce přežije.

Zemře-li obdarovaný dříve, podmínka se nesplní a celé darování zaniká. Podle § 2057 občanského zákoníku musí být i tato darovací smlouva uzavřena písemně a vyžaduje se podpis dárce i obdarovaného.