• Zveřejněno: 07.08.2012

Černá čísla

Stavebnictví v roce 2010 „podržely“ práce na fotovoltaických elektrárnách (šlo o zakázky za více než 50 miliard korun), ty už však jsou do budoucna neopakovatelné. V tom samém roce ale v ČR nebyla zahájena ani jedna dopravní stavba. Výrazně nižší byly – a stále jsou – zakázky vládního sektoru, které předloni (přesná čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici) činily 38 procent, municipální sektor poklesl na 70 procent a Státní fond dopravní infastruktury snížil svůj rozpočet o čtvrtinu.
„To vše jsou velmi špatné vstupní podmínky do letošního roku,“ posteskl si Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Bytová výstavba je podpořena pouze čtyřmi programy vypsanými ministerstvem pro místní rozvoj a třemi programy Státního fondu rozvoje bydlení, přičemž osvědčený program Panel byl v roce 2011 dotován pouze jednou miliardou korun. Dá se hovořit o kolapsu programu Zelená úsporám, který byl zastaven pro velký počet zájemců. Špatná situace je i co se týče oprav a výstavby dopravní infrastruktury. Ačkoliv v programovém prohlášení vláda hlásá, že zachová výši investic do dopravní infastruktury, nečiní tak. I tam intenzivně seškrtává plánované prostředky navzdory havarijnímu stavu našich silnic a mostů, které už leckdy mohou být klasifikovány jako „obecné ohrožení“. V Analýze konkurenceschopnosti ČR se citují zjištění společnosti WorldEconomicForum, že v České republice patří infrastruktura mezi evropský podprůměr. Mezi hodnocenými státy je až na 80. místě podle kvality silnic (!) a celkově podle kvality infrastruktury na 39. místě. „Vláda místo toho, aby podpořila rozvoj stavebnictví správnými investicemi, jen nadále tvrdošíjně škrtá a škrtá,“ konstatuje Václav Matyáš.
Investiční zdroje mohou významně napomoci stabilizaci stavebnictví a řešit i nezaměstnanost, shodují se experti. Ovšem to bychom museli mít vládu odborníků, a ne party a partičky politiků, převážně sledující pouze stranický i osobní prospěch na úkor státu a jeho občanů.
„Investiční zdroje mají velký vliv na hospodářský rozvoj regionů, na řešení zanedbané úrovně dopravní sítě, na bezpečnost na komunikacích a na zabránění újmy na životním prostředí,“ vypočítává na prstech Matyáš. „Investice mají významný podíl i na zdrojích pro státní rozpočet, které tvoří daně z příjmu právnických i fyzických osob, daně z příjmu zaměstnanců, spotřební daň, DPH i sociální a zdravotní pojištění. Celkový přínos je 228 000 korun na jednoho zaměstnaného pracovníka.“
Člověk nemusí být zrovna erudovaný ekonom, aby si neuvědomil, že nezaměstnanost znamená pokles kupní síly obyvatelstva. K tomu připočítejme snížení spotřeby a zvýšení výdajů na sociální podporu a dávky v nezaměstnanosti. Naproti tomu každý jeden milion korun generuje stabilizaci dalších dvou pracovníků v návazných oborech, jako jsou kupříkladu projekce, výroba stavebních materiálů či mechanizace a jiné služby.
„Veřejné finance v ČR nejsou v rámci EU podle statistiky Eurostatu v tak špatném stavu, aby byl důvod k drastickým kontraproduktivním opatřením,“ říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. „Prováděné škrty vedou k devastaci našeho oboru a nejsou v souladu s rozhodnutím summitů k politice EU.“
Stavebnictví patří mezi pilíře rozvoje české ekonomiky, a proto by si vláda rozpočtové odpovědnosti měla uvědomit význam investic jako jednoho z významných nástrojů k překonávání dopadů ekonomické krize.
Jeden dobrý příklad za všechny
O tom, že vše jde, když se chce, svědčí pracovní úspěchy známé stavební jihlavské společnosti PSJ, a.s. Ta nesložila ruce do klína ani v nepříznivém čase, nespoléhá se na vládu a dobře ví, že se o zakázky musí postarat především sama. Díky dobré manažerské práci působí i na zahraničních trzích. Její zákazníci oceňují perfektní stav odevzdaného díla a v neposlední řadě i dodržování harmonogramů prací. Tato stavební firma se nebojí nedostatku kvalifikovaných pracovníků, neboť si ve vlastním učilišti pěstuje potřebný dorost, stará se o své zaměstnance a opírá se o součinnost s odborovou organizací. Pojem firemní kultura zde není pouhá fráze.
Jedním z řady projektových manažerů je Ing. Vratislav Výborný, který nám společnost představil. Jak se říká, na ředitelství PSJ, a.s., si mohou s diplomy tapetovat kanceláře. Mezi nejvýznamnější ocenění patří titul Stavební firma roku 2000. Firma je též držitelem řady ocenění v prestižní národní soutěži Stavba roku. Stavby PSJ zvítězily i v soutěži Realitní projekt roku 2011. Třešničkou na příslovečném dortu je pak úspěch v šestnáctém ročníku prestižní ankety tuzemských manažerů a odborníků Českých 100 nejlepších. V listopadu 2011 se PSJ umístila v elitní stovce, konkrétně na 74. místě, což představuje třetí nejlepší pozici ze všech českých stavebních firem.
„Značka PSJ vznikla takříkajíc na zelené louce v říjnu 1990,“ vzpomíná Vratislav Výborný. „Společnost se postupně vyprofilovala v komplexně vybavenou firmu, mezi jejíž přednosti patří pružnost organizace, vysoká úroveň řešení technických a technologických problémů staveb i schopnost kooperace s dalšími dodavateli a významnými investory včetně finančních a bankovních institucí. Prvořadou činností je generální dodavatelství staveb včetně komplexních dodávek na klíč od fáze projektu a studie stavby až po kolaudaci a předání funkčního díla.“
Pozemní stavby a specializace
Letadlovou lodí stavebních produktů PSJ je výstavba administrativních center, obchodních a společenských zařízení. Referenčními stavbami jsou kupříkladu obchodně administrativní objekt Zlatý Anděl v Praze nebo provozně administrativní budova ČSA v Praze-Ruzyni. Společnost si ale umí poradit i s památkovými objekty. Prezentovala se kupříkladu perfektní rekonstrukcí Břevnovského kláštera či náročnou obnovou Sovových mlýnů na pražské Kampě. Vysoký podíl na objemu prací PSJ tvoří i bytová výstavba a výstavba velkých průmyslových areálů a halových objektů. Před krátkým časem firma realizovala i logistická centra Lidl v Brandýse nad Labem a v Olomouci.
„Stále hledáme nové cesty, nové trhy i nové zákazníky,“ upozorňuje Výborný. „Snažíme se rozvíjet i za hranice inženýrsko-dodavatelských služeb. V rámci stavebních zakázek podporujeme rozvoj vlastních výrobních středisek s různými specializacemi, takže zvládáme železobetonové monolitické konstrukce, opláštění střech a budov i nejrůznější zemní práce, demolice a zakládání inženýrských sítí. V neposlední řadě zajišťujeme nákladní dopravu mechanizace a máme i vlastní půjčovnu stavebních strojů pro případné klienty ze stavebnictví.“
Společnost se úspěšně prosazuje i na zahraničních trzích. Doposud PSJ realizovalo stavební zakázky v pětadvaceti zemích světa. Vratislav Výborný si na Vánoce nakrátko odskočil domů z Tuniska, kde PSJ rovněž staví, stejně jako třeba na Slovensku, v jihovýchodní Asii nebo v Rusku.
Univerzita PSJ a příkladná péče o zaměstnance
V listopadu minulého roku skončil vzdělávací projekt Univerzita PSJ, který byl zaměřen na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců firmy.
„Projekt vycházel z potřeby umět pružně reagovat na sílící konkurenci, změny ve společnosti a na trhu i ve strukturách zakázek. V neposlední řadě připravil zaměstnance na stále rostoucí nároky na jejich znalosti a schopnosti obstát,“ vysvětluje Vratislav Výborný. Projektu se zúčastnilo 270 zaměstnanců a společnost PSJ využila možnost financování ze sociálního fondu EU. Díky tomu vznikla v podniku i knihovna Univerzity PSJ, kde je zaměstnancům k dispozici průběžně doplňovaný široký fond odborných publikací a periodik.
„Investice do vzdělání zaměstnanců, do jejich výcviku a vzdělávání jsou důležitou otázkou prosperity firmy,“ uvádí Výborný. „Nechceme pouze reagovat na krátkodobé potřeby, ale snažíme se, aby vzdělávání a zvyšování kvalifikace probíhalo koncepčně podle firemního plánu, který respektuje strategii dalšího rozvoje společnosti.“
Společnost PSJ potřebuje mladé, perspektivní zaměstnance, kteří nehledají pouze „práci“ či „zaměstnání“, ale jsou připraveni ve firmě vidět bez nadsázky svůj domovský podnik. Vedení očekává, že za slušnou mzdu a pracovní jistoty vnesou do firmy nejenom nové myšlenky a moderní názory, ale že budou také schopni se přizpůsobit narůstajícím potřebám SPJ.
„Proto byla zahájena spolupráce se středními a vysokými školami, v nichž hledáme budoucí zaměstnance. Součástí práce s lidmi je i střední odborné učiliště, kde si firma připravuje odborníky pro dělnické profese,“ říká závěrem Vratislav Výborný.
Zbývá dodat, že ve společnosti působí odborová organizace, se kterou je pravidelně uzavírána kolektivní smlouva, jež všem zaměstnancům SPJ zaručuje i v této době velmi dobré pracovní podmínky.
Ivan ČERNÝ

testesondy123