• Zveřejněno: 02.11.2020
  • Autor: JUDr. JITKA KOCIANOVÁ
Sondy do bydlení
 
Pobírám příspěvek na bydlení. Bez tohoto příspěvku bych nezvládla platit nájemné. Dočetla jsem se, že snad od července 2020 platí pro příspěvek na bydlení nějaké změny. Je to pravda? Pokud ano, k jakým změnám konkrétně došlo?
 
Dne 1. 1. 2020 a u příspěvku na bydlení dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. S přijetím tohoto zákona mimo jiné došlo ke změně ve stanovení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení.
V praxi to znamená, že od 1. 7. 2020 bude Úřad práce ČR brát při posouzení nároku na příspěvek na bydlení jako společně posuzované osoby např. manžela nebo manželku, partnera nebo partnerku, otce nebo matku dítěte či nezletilé nezaopatřené děti a všechny jiné osoby, které v dané domácnosti žijí. Tedy osoby, které společně s žadatelem o dávku užívají byt (v bytě bydlí) a hradí společné náklady na své potřeby.
V této souvislosti se mění formulář Žádosti o příspěvek na bydlení. Žadatel musí od 1. 7. 2020 nově vyplnit tento nový formulář, kde kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování vyplní také informaci o tom, kde skutečně žije. V části B pak už nebude uvádět jména těch, kteří s ním mají v bytě pouze hlášený trvalý pobyt, ale uvede všechny osoby, které s ním v domácnosti skutečně žijí.
Dále je nutno doložit:
* Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby nebo rodný list u dětí do 15 let nebo v případě, že v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.
* Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila, že má příjmy, příp. Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen (pokud osobou s příjmy je nezaopatřené dítě a jedná-li se o prokázání příjmu za 3. čtvrtletí daného roku).
* Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky, pokud u osoby není vyplněno, že příjmy má.
* Prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem, pokud u osoby není vyplněno, že společně náklady uhrazuje (formulář platný od 1. 7. 2020).
Pro trvání nároku na dávku musí každá ze společně posuzovaných osob předložit příslušný doklad do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které nárok na dávku prokazuje.
* Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou, pokud některá ze společně posuzovaných osob pobírala v rozhodném období příjem v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž společně posuzovanou osobou.
* Doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti.
* Doklad o výši nákladů na bydlení za byt, na který je uplatňován příspěvek na bydlení s úhradami za nájemné, služby a energie, včetně vyúčtování zálohových plateb, pokud vyúčtování spadá do kalendářního čtvrtletí, za které se náklady na bydlení prokazují. Pro trvání nároku na dávku v dalších kalendářních čtvrtletích po přiznání dávky musí příjemce dávky předložit Doklad o výši nákladů na bydlení do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které nárok na dávku prokazuje.
* Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte – pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let. Nezaopatřenost dítěte je nutno prokázat doložením jednoho z následujících potvrzení: Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz, Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku nebo Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.
* Doplňující údaje o osobách k žádosti o příspěvek na bydlení, pokud lze v domácnosti vytvořit více okruhů společně posuzovaných osob (formulář je platný od 1. 7. 2020).
* Pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti v případě, že žadatelem o dávku nebo některá ze společně posuzovaných osob je občan jiného státu EU a na území ČR neměl nebo neměla ke dni podání žádosti trvalý pobyt nebo mezi dnem jeho hlášení k pobytu v ČR a dnem, od něhož je požadováno přiznání dávky, neuplynulo 365 dnů.
* Doklad o hlášení k pobytu na území ČR, které musí být delší než 365 dní, pokud žadatel nebo společně posuzovaná osoba není občanem ČR.
Potřebné formuláře (formulář žádosti o příspěvek na bydlení a formulářové přílohy), včetně návodu a vzoru vyplněného formuláře, naleznete na www.mpsv.cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni
Další velkou změnou je fakt, že zaměstnanci Úřadu práce ČR mají v rámci hodnocení nároku na dávku oprávnění vykonat v předmětném bytě místní šetření. Cílem tohoto opatření je zjištění všech skutečností rozhodných nejen pro vznik nároku na dávku, ale také určení její výše. Šetření budou moci zástupci ÚP ČR vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaných osob. V tomto ohledu je třeba upozornit na to, že zástupce Úřadu práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě prokáže příslušným služebním průkazem i zvláštním oprávněním, které vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR.
Dodržování požárních předpisů v družstevním domě...