• Zveřejněno: 10.12.2018

Dokument schválilo Valné shromáždění OSN před 70. lety

Všeobecná Deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne10. prosince 1948 . Jde o nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej.

Lidská práva velká

Zúčastněné státy se zavázaly, že kromě jiného budou v oblasti lidských práv a základních svobod postupovat také v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv.

Pro přijetí rezoluce hlasovali: Afghánistán, Argentina, Barma, Belgie, Bolívie, Brazílie, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Etiopie, Filipíny, Francie, Guatemala, Haiti, Island, Indie, Irák, Írán, Chile, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Libanon, Libérie, Lucembursko, Mexiko, Nikaragua, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Rakousko, Řecko, Salvador, Siam, Spojené království, Spojené státy americké, Sýrie, Švédsko, Turecko, Uruguay a Venezuela.

Hlasování se zdrželi: Bělorusko, Československo, Jihoafrická unie, Jugoslávie, Polsko, Saúdská Arábie, Sovětský svaz a Ukrajina.

Závazné dokumenty o lidských právech jako jsou regionální evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., Evropská sociální charta, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s., nebo celosvětové Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášené pod č. 120/1976 Sb., v povědomí veřejnosti tak známé nejsou.

Práva zaručená Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (byla podepsána v Římě dne 4. listopadu1950).

 • povinnost respektovat lidská práva (čl. 1)
 • právo na život (čl. 2)
 • zákaz mučení (čl. 3)
 • zákaz otroctví a nucených prací (čl. 4)
 • právo na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 5)
 • právo na spravedlivé řízení (čl. 6)
 • uložení trestu jen na základě zákona (čl. 7)
 • právo na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8)
 • svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání (čl. 9)
 • svoboda projevu (čl. 10)
 • svoboda shromažďovací a sdružovací (čl. 11)
 • právo uzavřít manželství (čl. 12)
 • právo na účinný právní prostředek nápravy (čl. 13)
 • zákaz diskriminace (čl. 14) - platí subsidiárně k ostatním právům zaručeným Úmluvou

Katalog práv vyjmenovaných v Úmluvě byl později doplněn dalšími právy, zaručenými v protokolech k Úmluvě. 

Evropská sociální charta (její první verze Charty byla přijata dne 18. října 1961 v Turíně) mimo jiné zaručuje práva, která se velmi úzce dotýkají i současné práce moderních odborů:

 • právo na práci (čl. 1)
 • právo na spravedlivé pracovní podmínky (čl. 2)
 • právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky (čl. 3)
 • právo na spravedlivou odměnu za práci (čl. 4)
 • právo organizovat se (čl. 5)
 • právo kolektivně vyjednávat (čl. 6)…