• Zveřejněno: 08.12.2019

Roste poptávka po nových typech dovedností

Podle studie Světového ekonomického fóra Future of Jobs Report 2018 65 % pracovních pozic, na kterých budou pracovat dnešní žáci, dosud neexistuje.
S rostoucí digitalizací, robotizací, implementací automatizovaných procesů do pracovních činností a nových aspektů průmyslu 4.0 očekáváme rostoucí poptávku po nových typech dovedností. Na jedné straně stoupá důležitost tvrdých znalostí, především těch technických, zároveň ale budou ve světě práce více než kdy dříve potřeba měkké dovednosti – komunikace, spolupráce, řešení problémů, adaptabilita, vytrvalost, a především schopnost naučit se v neustále měnícím se prostředí nové věci.
 
„Právě učenlivost považujeme za klíčovou kompetenci budoucnosti,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česko a Slovensko. „Jenom ten, kdo se bude umět přizpůsobit rychlým změnám na trhu práce a naučit se používat nové technologické a digitální postupy, bude v budoucím světě práce úspěšný.“
Předpokládáme zánik až 50 % pracovních pozic, které bude možné nahradit roboty a automatizovanými procesy. Zároveň už dnes víme, že roboty lidi nenahradí – s automatizací vznikají nová, více kvalifikovaná pracovní místa.
Jak tedy můžeme mladé lidi připravit na budoucí trh práce, o němž nevíme, jaký bude?
 
GOMUN
Rozvoj kompetencí budoucnosti (schopnost učit se, komunikační dovednosti, spolupráce, řešení problémů, adaptabilita a vytrvalost) je klíčem k tomu, aby mladí lidé byli „Ready for Work“, připraveni na svět práce.
Velmi zajímavá je mezinárodní studentská konference Gymnázium Omská Model United Nations (GOMUN), která je organizována studenty gymnázia bez zázemí a organizační podpory jakékoli neziskové nebo státní instituce. Studenti simulují zasedání Organizace spojených národů a na několik dní se vžívají do role diplomatů v OSN, kteří musí bojovat za zájmy svých zemí a zároveň se také musí umět dohodnout. Jednacím jazykem konference je angličtina.
„Účastníci, delegáti, dobrovolníci a organizátoři GOMUN konference prokazují již během svého studia schopnost stanovit si cíl, nadchnout se pro něj, vytrvat a dosáhnout jej. Prokazují schopnost komunikace, navíc v cizím jazyce. Tyto získané klíčové kompetence jsou kompetencemi budoucnosti a zvyšují šanci na výborné uplatnění,“ říká Jaroslava Rezlerová.
 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je program neformálního vzdělávání, který dává mladým lidem rámec pro jejich osobní i osobnostní rozvoj. Účastníkem se může stát kdokoli ve věku 14–24 let. Program je vysoce inkluzivní, rozvíjet se v něm může každý – bez ohledu na to, z jakého pochází prostředí nebo lokality. „Jednou z klíčových hodnot DofE je rozmanitost. Každý mladý člověk musí mít možnost se rozvíjet, rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na společenské zázemí, národnost, pohlaví, fyzické schopnosti, dovednosti nebo prostředí, kde žije,“ uvádí Tomáš Vokáč, ředitel DofE pro Českou republiku.
V současné době je v České republice v DofE zapojeno přes 4 500 mladých lidí ze státních i soukromých škol, sportovních klubů, dětských domovů a dalších organizací, kteří na sobě chtějí pracovat.
 
Junior Achievement
Českou pobočku globální organizace Junior Achievement zakládal ještě Tomáš Baťa s cílem vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Díky programu Junior Achievement Studentská firma roku si studenti mohou vyzkoušet reálné podnikání v rámci své školní výuky.
Účastníci programu sestavují právní rámec firmy, vytvářejí podnikatelský plán, staví management firmy, vyrábí skutečný produkt nebo poskytují skutečnou službu, vedou účetnictví, sestavují výroční zprávu. Prochází celým cyklem podnikání. Po celou dobu jsou firmám k dispozici mentoři, kteří jim pomáhají se v tomto procesu zorientovat a předávají jim své zkušenosti z praxe.
„Program rozvíjí schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost. Podnikavost a angažovanost jsou další klíčové dovednosti, které pak zvyšují šanci na úspěch v neustále se měnícím světě práce,“ uvádí Kamila Žampachová, HR specialistka ManpowerGroup a mentorka jedné ze studentských firem JA.
 
  • Zdroj: SETEVA