• Zveřejněno: 21.04.2017
  • Autor: (bič)

Úřady práce a agentury práce mají občanům zprostředkovávat zaměstnání. Co všechno se zprostředkováním zaměstnání rozumí a na jaké služby od těchto institucí má občan v rámci zprostředkování zaměstnání nárok?

Zprostředkováním zaměstnání úřadem práce se rozumí:
a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání zaměstnání pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
b) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
Poradenství pro fyzické osoby se zaměřuje na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace. Informační činnost spočívá zejména v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a volných pracovních silách.
Fyzická osoba si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále též ÚP), a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může fyzická osoba požadovat u kterékoliv krajské pobočky ÚP. Krajská pobočka ÚP je povinna poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat krajské pobočce ÚP potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o povinnosti řídit se pokyny této pobočky. Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání stanoví podrobně zákon. Při uplatňování práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání je zákonem zajištěno rovné zacházení a zakázána jakákoliv diskriminace. Zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce je bezplatné.