• Zveřejněno: 22.06.2022
  • Autor: (bič)

Před časem jsem byla evidována jako uchazečka o zaměstnání, stále se mi nedařilo sehnat zaměstnání. Posléze se to konečně podařilo a úřad práce mi zprostředkoval zaměstnání na dobu neurčitou a na plný pracovní úvazek, kam jsem nastoupila. Při ukončení evidence na úřadu práce mi bylo sděleno, abych se snažila v zaměstnání setrvat, protože mě zpátky do evidence úřadu práce nezařadí. Zakládá se toto tvrzení na pravdě?

Z vašeho dotazu je zřejmé, že jste si své současné zaměstnání nenašla sama, nýbrž vám zaměstnání, které pro vás bylo vhodné, zprostředkoval úřad práce. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, za tím účelem stanoví, že překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, nebo zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce ČR z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem – zde se má na mysli ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce. V těchto případech může být fyzická osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Zákoník práce sice nestanoví povinnost uvádět v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru důvody pro skončení pracovního poměru (§ 49), ale ve vašem případě by bylo žádoucí, aby v případné dohodě o rozvázání pracovního poměru byl důvod uveden, abyste mohla úřadu práce při žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání doložit, že jste pracovní poměr rozvázala z vážných důvodů (to jsou např. docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte, místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, zdravotní nebo jiné vážné osobní důvody). Podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (např. požívání alkoholu na pracovišti, neomluvená absence, svévolné opuštění pracoviště apod.). Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce může zaměstnavatel výjimečně zrušit pracovní poměr okamžitě jen tehdy, porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (např. soustavné pozdní příchody do zaměstnání, způsobení škody svým jednáním zaměstnavateli apod.). V této souvislosti je třeba upozornit na pracovní řád, který je zaměstnavatel povinen vydat a zaměstnanci jsou povinni se s ním seznámit, protože blíže rozvádí v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele. Porušení povinností uvedených v pracovním řádu ze strany zaměstnance může mít za následek případné postihy, včetně skončení pracovního poměru pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a pracovní řád se pro tyto účely posuzuje jako právní předpis.