• Zveřejněno: 30.09.2020
Měli byste vědět
V červnu 2020 byl vyhlášen zákon, kterým se mění zákoník práce a některé další související zákony. Tato novela zákoníku práce byla přijata se dvěma daty účinnosti. První skupina změn vstoupí v účinnost již 30. července 2020, protože k tomuto datu je třeba provést transpozici změněné směrnice EU o vysílání pracovníků. Druhý balík změn bude účinný až od 1. ledna 2021. V tomto článku přinášíme výčet novinek, které novela přinese, a bližší představení prvního balíku změn.
 
Přehled hlavních změn
Již od 30. července budou účinné úpravy provedené v následujících oblastech:
- jednodušší pravidla doručování písemností do vlastních rukou,
- přesnější úprava podmínek přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
- změna pravidel pro vysílání zaměstnanců z jiných členských států EU,
- zpřísnění možnosti odvolání vedoucích zaměstnanců z funkce,
- změny u vydávání zápočtového listu pro zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce,
- nová definice směnných režimů,
- důsledky překážek v běhu lhůt, obnovení běhu lhůty po odpadnutí překážky.
Až s účinností k 1. lednu příštího roku jsou připraveny tyto změny:
- nová úprava dovolené: odlišná pravidla podmínek pro vznik práva na dovolenou a krácení dovolené, vyjádření rozsahu práva zaměstnance na dovolenou v násobcích týdenní pracovní doby,
- sdílené pracovní místo,
- novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů,
- placené pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.
 
Doručování písemností
Právní jednání týkající se vzniku, změn a skončení pracovněprávního vztahu a důležité dokumenty týkající se odměňování musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Zákoník práce upravuje několik způsobů, které může zaměstnavatel pro doručení písemnosti využít. V první řadě se musí vždy pokusit o osobní předání písemnosti zaměstnanci.
Změna nastává v tom, že podle úpravy před novelou se musel zaměstnavatel snažit o osobní doručení i v případě, kdy zaměstnanec nebyl přítomen na pracovišti, a to v zaměstnancově bytě nebo kdekoliv bude zastižen. Po novele si může zaměstnavatel sám vybrat, zda zaměstnanci, který není přítomen na pracovišti, doručí písemnost osobně, nebo jiným způsobem (nejčastěji poštou, nově třeba i prostřednictvím datové schránky).
Při doručování poštou před novelou platilo, že zaměstnavatel zasílal písemnost na poslední zaměstnancovi adresu, která mu byla známa. V tomto aspektu dochází ke změně spočívající v tom, že zaměstnavatel zasílá písemnost na poslední adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil. Zaměstnance je třeba upozornit na to, že jsou povinni sdělit zaměstnavateli adresu, na kterou jim má být v případě potřeby doručováno. Jestliže se tato adresa změní, musí zaměstnanec ve vlastním zájmu zaměstnavateli bezodkladně oznámit nový údaj. Jinak bude totiž zaměstnavatel doručovat na adresu, kterou mu zaměstnanec dříve písemně sdělil, bez ohledu na to, zda se zde aktuálně zdržuje.
 
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů...