• Zveřejněno: 07.02.2018
  • Autor: (muš)

Zaměstnanec nastoupil do naší organizace v roce 2000, a to na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. V roce 2016 mu vznikl nárok na invalidní důchod II. stupně. Byl převeden na jinou práci a byla mu změněna pracovní smlouva, a to na dobu určitou. Je tento postup správný?

Doba trvání pracovního poměru (doba určitá, doba neurčitá) se sjednává v pracovní smlouvě při vzniku pracovního poměru nebo v dohodě o změně pracovní smlouvy v průběhu pracovního poměru. Jak pracovní smlouva, tak dohoda o změně pracovní smlouvy jsou dvoustrannými právními akty, kde k tomu, aby byly platné, je třeba souhlasu obou smluvních stran, tedy jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.
Pokud tedy zaměstnavatel v souvislosti se změnou druhu práce v dodatku k pracovní smlouvě sjednal se zaměstnancem rovněž změnu pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou a zaměstnanec tento dodatek k pracovní smlouvě podepsal, nebyl porušen žádný právní předpis.
Jestliže však se změnou délky trvání pracovního poměru na dobu určitou zaměstnanec nesouhlasil a zaměstnavatel jej přesvědčil tím, že v souvislosti s přiznáním invalidního důchodu II. stupně je tento postup nutný, tak se ze strany zaměstnavatele jedná o podvod a zaměstnanec se může žalobou u soudu domáhat neplatnosti takto sjednaného dodatku k pracovní smlouvě. Žádný právní předpis totiž nestanoví povinnost změnit pracovní poměru z doby neurčité na dobu určitou.