• Zveřejněno: 07.02.2018
  • Autor: (vzp)

Zdravotní pojišťovna mě vyzvala k náhradě škody z důvodu mnou zaviněné dopravní nehody přesto, že si řádně platím pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Postupuje zdravotní pojišťovna správně?

Postup zdravotní pojišťovny je správný. Její nárok na náhradu škody vychází z ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se říká, že zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči jejímu pojištěnci.
Z dotazu je zřejmé, že jste zavinil dopravní nehodu (tudíž jste porušil některá ustanovení zákona o pravidlech silničního provozu), při níž byl někdo zraněn. Zdravotní pojišťovna je o tom informována na základě tzv. oznamovací povinnosti jednak příslušným zdravotnickým zařízením a jednak orgány činnými v trestním řízení nebo správním orgánem (např. Policií ČR).
Při uplatňování náhrady škody podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla má poškozený (zde je třeba rozumět „pojištěný“, tedy vy jako viník dopravní nehody) právo uplatňovat svůj nárok na plnění u příslušného pojistitele – smluvní komerční pojišťovny, s níž uzavřel pojištění motorového vozidla, tzv. povinné ručení. O plnění ze strany pojistitele k náhradě škody, kterou způsobí pojištěný (řidič) při dopravní nehodě, přitom nejsou pochybnosti; samozřejmě jsou-li splněny všechny smluvní podmínky.
Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňuje regresní náhradu z pojistného plnění i příslušná zdravotní pojišťovna, i když ta má právo na výběr, zda uplatní svůj zákonný nárok vůči řidiči, který způsobil dopravní nehodu, nebo u příslušné komerční pojišťovny.
Problém nastává, pokud pojistitel viníka dopravní nehody nereaguje z nějakého důvodu na výzvu zdravotní pojišťovny k náhradě škody nebo ji v zákonné době neuhradí. Potom má zdravotní pojišťovna z důvodu možného promlčení jejího nároku na náhradu škody právo řešit věc v občanskoprávním řízení u příslušného soudu. Je tedy nucena vyzvat přímo i viníka předmětné dopravní nehody k náhradě škody. Aby se předešlo zbytečným soudním sporům, žádá vždy pojišťovna současně viníka dopravní nehody, aby se ve vlastním zájmu spojil s pojistitelem a požádal o uhrazení škody zdravotní pojišťovně. Faktem je, že téměř ve všech případech nakonec pojistitel za pojištěného viníka dopravní nehody škodu uhradí.