• Zveřejněno: 14.06.2019
  • Autor: JUDr. DAVID ŠMÍD, Ph.D.
Paragrafy do kapsy
 
V dalším díle našeho seriálu rozebereme problematiku podnájmu, výpověď nájmu, přechod nájmu na člena nájemcovy domácnosti, nájem prostoru pro podnikatelské účely, nájem dopravního prostředku a ubytování.
 
Podnájem
„Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. Ustanovení § 2272 občanského zákoníku se použije přiměřeně.
 
V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný; to neplatí, pokud byl ujednán zákaz podnájmu.
 
Dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu s ustanovením § 2274 a 2275, hrubě tím poruší svou povinnost.
 
Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.“
 
Pokud nájemce v bytě sám bydlí, může dát do podnájmu část bytu podnájemci. Musí ale pronajímateli oznámit, že se zvýšil počet osob žijících v bytě. Nedotčen je však zákonný požadavek, že v bytě může bydlet jen takový počet osob, jak to odpovídá požadavku na pohodlné a hygienicky vyhovující bydlení. Užívá-li nájemce byt, je stále v místě jako pronajímatelův smluvní partner dobře zastižitelný a pronajímatel ho může bez obtíží kontaktovat. Pokud ale nájemce sám v bytě trvale nebydlí, vyžaduje se k podnajmutí bytu nebo jeho části pronajímatelův souhlas. Výraz „trvale“ v tomto ustanovení neznamená „navždy“, ale dlouhodobě, např. při nájemcově zahraniční stáži, jeho dlouhodobém pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. Uzavření smlouvy o podnájmu bytu nebo části bytu bez souhlasu pronajímatele představuje nájemcův protiprávní čin. Toto zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti má za následek, že pronajímatel může nájem vypovědět.
 
Podnájemce není členem nájemcovy domácnosti, ani se jím nikdy stát nemůže. Má zvláštní povinnosti a práva spojená s podnájmem. Zanikne-li nájem, zanikne i podnájem; na podnájemce právo nájmu nepřechází.
 
Konec podnájmu
„Podnájem skončí nejpozději s nájmem.“
Podnájemci žádná další zvláštní práva nepříslušejí...
 

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 6/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy