• Zveřejněno: 06.06.2019
  • Autor: Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ
Paragrafy do kapsy
 
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve své části čtvrté. Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky, který není státním příslušníkem České republiky ani jiného členského státu Evropské unie.
 
Za občana EU/EHP se považuje fyzická osoba, která má občanství jedné ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a rodinný příslušník takové fyzické osoby a tento občan nepotřebuje k zaměstnání na území ČR zvláštní povolení k zaměstnání. Cizincem je naopak ten, kdo není občanem České republiky, občanem EU/EHP ani jeho rodinným příslušníkem a aby mohl být takový cizinec zaměstnán na území České republiky, musí splňovat podmínky stanovené zákonem o zaměstnanosti.
 
Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak. Cizinec může být dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a platné oprávnění k pobytu na území České republiky, přičemž za zaměstnání se pro tento účel považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci...
 
 

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 6/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy