• Zveřejněno: 09.03.2017
  • Autor: (bič)

Dali jsme zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, neboť nemůže vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů. Po dobu výpovědní lhůty nebude zaměstnanec docházet do zaměstnání z důvodu překážek v práci a bude mu placena náhrada mzdy. Zjistili jsme, že tento zaměstnanec nemá vyčerpanou dovolenou a za dobu výpovědní doby mu také vznikne nárok na poměrnou část dovolené. Můžeme mu za této situace nařídit bez jeho souhlasu čerpání dovolené a tímto přerušit překážky na straně organizace?

Zákoník práce v § 217 stanoví, že dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v zákoně není dále stanoveno jinak. Nic tedy nebrání tomu, aby zaměstnavatel určil zaměstnanci čerpání dovolení dovolené v době, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážku v práci na straně zaměstnavatele. Nesmí určit její čerpání na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenskou činnou službu nebo civilní službu, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. I zde by mělo být dodrženo ustanovení čtvrté věty § 217 odst. 1, tedy že zaměstnavatel je povinen oznámit zaměstnanci dobu čerpání dovolené alespoň 14 dní předem.