• Zveřejněno: 31.07.2020
  • Autor: Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ
Právní servis speciál
 
Víme, že pracovní poměr nelze uzavřít s osobami mladšími 15 let. Ale jak je tomu s činností dětí v oblasti umění nebo reklamy, která je honorována? Jaké omezující podmínky tam platné právní předpisy stanoví?
 
Nezletilé osoby mladší patnácti let nebo nezletilí, kteří neukončili povinnou školní docházku, nesmějí vykonávat závislou práci. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně to upravuje část šestá, ustanovení § 121 až 124. Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí fyzická osoba mladší 15 let, anebo starší 15 let, pokud ještě nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to až do doby jejího ukončení. Tato právní úprava je kompatibilní s právem Evropských společenství, kde platí směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků a vytváří pro děti mladší 15 let právní rámec, jež má poskytovat záruku, že činnost jimi vykonávána nejen že pro ně bude bezpečná a přiměřená, ale také v souladu se zájmem společnosti na jejich zdravém tělesném, duševním, morálním, zdravotním a společenském rozvoji.
 
Jakou činnost může dítě vykonávat?
Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro právnickou nebo fyzickou osobu, která má tuto činnost v předmětu své činnosti (v zákoně je tato osoba označena jako provozovatel činnosti), jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti na výukových programech a nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj.
 
Zákon o zaměstnanosti současně stanoví, co se za činnost dítěte ve smyslu tohoto zákona nepovažuje. Jedná se o dvě oblasti činností, které nepodléhají právní úpravě zákona o zaměstnanosti a zákon pro ně tedy nevyžaduje ani splnění výše uvedených podmínek. Do první oblasti těchto činností se řadí zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních uměleckých školách, vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se škola, školské zařízení nebo ústav sociální péče organizačně podílí, a dále činnost konaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacími programy. Tyto činnosti nepoškozují vývoj dítěte, ale naopak mají společensky prospěšný vliv na rozvoj jeho osobnosti. Druhou oblastí činností je účast na uměleckých a sportovních soutěžích nebo činnost konaná v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových aktivitách, avšak pouze za podmínky, kdy tyto činnosti nejsou vykonávány za odměnu.
 
Žádost o povolení
O povolení výkonu činnosti dítěte rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem nebo opatrovníkem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR je krajská pobočka podle trvalého pobytu dítěte a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje. Tiskopis žádosti o povolení činnosti dítěte je k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (Zaměstnanost – Pro občany – Činnost dítěte). V žádosti jsou předtištěny údaje, které je třeba vyplnit. Jedná se o identifikační údaje dítěte a jeho zákonného zástupce, písemný souhlas dítěte s tím, že bude činnost vykonávat, je-li dítě s ohledem na věk a rozumovou vyspělost schopno vyjádřit svůj názor, a lékařský posudek poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Vzhledem k tomu, že provozovatel činnosti je účastníkem řízení o povolení výkonu činnosti dítěte, další údaje v žádosti vyplní konkrétní provozovatel činnosti. Jedná se o údaje o sjednání povinného pojištění provozovatele pro případ náhrady škody, včetně náhrady škody na zdraví, ke které by mohlo dojít při výkonu činnosti, dále o identifikační údaje provozovatele činnosti, údaje o druhu činnosti, kterou bude dítě vykonávat, místo výkonu činnosti, charakteristiku pracovních podmínek a pracovišť, ve kterých bude dítě činnost vykonávat, a dobu, po kterou bude dítě činnost vykonávat.
 
Lékařský posudek, který je podstatnou náležitostí žádosti o povolení, musí osvědčovat skutečnost, že činnost, kterou bude dítě vykonávat, a doba jejího konání jsou přiměřené z hlediska zdravotního a že dítě je ze zdravotního hlediska způsobilé tuto činnost vykonávat. Lékařský posudek v době vydání povolení nesmí být starší než 3 měsíce...