• Zveřejněno: 25.10.2019
  • Autor: JUDr. EVA DANDOVÁ
Právní servis speciál
 
Pracujeme ve skladu internetového obchodu s domácími spotřebiči a elektronikou. Jsme ženy ve věku 40 až 50 let a každý den projde našima rukama obrovské množství krabic různé velikosti a hlavně různé, někdy opravdu značné váhy. Zaměstnavatele to ale nezajímá a říká, že pracujeme v teple a suchu a vše je v pořádku. Jaký předpis upravuje přenášení břemen? Je přenášení břemen ženami nějak omezeno? Jaké jsou vůbec povinnosti zaměstnavatele v tomto ohledu?
 
V oblasti BOZP jsme byli dlouhá léta zvyklí na to, že starý zákoník práce obsahoval taxativní výčet prací, které ženy vykonávat nesmějí, a pak výslovně stanovil, že ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organismu, zejména pracemi, které ohrožují jejich mateřské poslání. Podle tohoto starého zákoníku práce vláda stanovila vyhláškou seznam prací, které jsou zakázány všem ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu. V té době také platilo, že obecně závazným právním předpisem je stanoven okruh prací a pracovišť, které jsou zakázány všem ženám bez ohledu na to, jestli jsou těhotné nebo krátce po porodu nebo ne. Tato právní úprava je však již minulostí.
 
Manipulace s břemeny
Věcný základ právní úpravy manipulace s břemeny odvozujeme od základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP – totiž že
zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. To je obecná zásada primární ochrany zdraví, která platí pro každého zaměstnance a pro výkon jakékoliv práce.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s ohledem na to, že země Evropských společenství věnují rovnému zacházení s muži a ženami a zákazu diskriminace prvořadou pozornost a že není možné, aby náš právní řád upravoval nějakou otázku pouze pro ženy, řeší celou záležitost manipulace s břemeny a přenášení břemen komplexně.
 
Toto nařízení vlády také definuje pojem „ruční manipulace s břemeny“ a stanoví hygienické limity ruční manipulace s břemenem. Obecně platí, že ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.
 
Právní úprava ruční manipulace s břemenem je implementací směrnice 90/269/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře. Nyní platné nařízení vlády proti dřívější právní úpravě upřesňuje, že břemenem se rozumí i živé břemeno. Tato úprava zohledňuje nejen přenášení pacientů nebo klientů zaměstnanci zdravotnických a sociálních zařízení, ale také zátěž zaměstnanců veterinárních zařízení. Nepohyblivost živých břemen je nutné posuzovat stejně co do náročnosti a možnosti poškození zdraví, které při manipulaci s nimi může hrozit zaměstnancům, ale také směřuje zejména k tomu, aby v těchto zařízeních byly zaváděny technické pomůcky, které ruční manipulaci alespoň částečně omezí
 
Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene a jeho přípustné kumulativní hmotnosti i vynakládaný energetický výdej zaměstnance při této práci...
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 10/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy