• Zveřejněno: 21.12.2020
  • Autor: (zr)
Náhrada mzdy za víkendové školení
 
Zúčastnil jsem se profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce mistra. Školení se uskutečnilo v sobotu a moje účast na něm byla povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu spor ohledně jeho placení. Zaměstnavatel mně tvrdí, že mi toto školení nemůže zaplatit, že by si to nemohl dát do nákladů. Je to pravda?
 
Není to pravda. Vzhledem k tomu, že se jednalo o prohlubování kvalifikace, nárok na mzdu máte. Podle § 230 zákoníku práce se prohlubováním kvalifikace rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Dále je zde uvedeno, že účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat – konkrétně to je uvedeno v § 230 odst. 3 zákoníku práce.
 
Zaměstnavatel je tedy povinen vám za školení (za každou hodinu školení) poskytnout mzdu, příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za práci přesčas. Místo příplatku za práci přesčas vám může poskytnout náhradní volno. To vám však může poskytnout pouze tehdy, pokud s tím budete souhlasit. Příplatek za práci přesčas by vám nenáležel, pokud by u vás byla mzda podle § 114 odst. 3 zákoníku práce sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas.
 
Praxe je bohužel často jiná. Zaměstnavatelé většinou zaměstnancům v těchto případech nehradí žádnou mzdu ani příplatky a zaměstnanci nemají odvahu to vymáhat.
 
Nutno ještě dodat, že vám dále náleží cestovní náhrady, jestliže vám nějaké vznikly, zejména jízdní výdaje a stravné. Stravné vám zřejmě bude podle § 163 odst. 2 zákoníku práce kráceno, protože vám zaměstnavatel nejspíš bezplatně zajistil stravování. Na cestovní náhrady máte nárok podle § 152 písm. c) a § 156 odst. 2 zákoníku práce.
(zr)