• Zveřejněno: 25.10.2020
  • Autor: red
Prodej alkoholu mladistvými zaměstnanci
Moje sedmnáctiletá dcera si našla brigádu, při níž by ve stánku prodávala mj. též alkohol a cigarety. Je výkon takové práce možný, když jí ještě nebylo 18 let?
Zákaz prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobami mladšími 18 let je upraven v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění pozdějších předpisů. Zde je v § 5 odst. 3 stanoveno: „Osoba prodávající tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.“ Stejně tak je v § 13 odst. 2 tohoto zákona uvedeno, že „osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii“. Není tedy možné, aby mladiství zaměstnanci byli zaměstnáváni pracemi, při nichž by prodávali alkohol nebo cigarety, pokud se nejedná o zákonnou výjimku žáků v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
(pal)
 
Úmrtí člena rodiny a vrácení přeplatků nad limit
Máme po úmrtí člena rodiny nějaké povinnosti ve vztahu k jeho zdravotní pojišťovně? A co musíme udělat pro to, aby nepropadly přeplatky za léky, které od pojišťovny dostával zpět?
Úmrtí pojištěnce oznamuje zdravotní pojišťovně, resp. Centrálnímu registru pojištěnců do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. To znamená, že ve vztahu ke zdravotní pojišťovně, u níž byl dotyčný registrován, nemají jeho příbuzní nebo blízcí v souvislosti s úmrtím oznamovací povinnost. Není ani stanovena povinnost vrátit průkaz zemřelého pojištěnce, ale uvítáme, pokud se tak stane, i s ohledem na riziko možného následného zneužití průkazu neoprávněnou osobou. Povinnosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně zemřelého mají dědicové jen v případě, že šlo o osobu samostatně výdělečně činnou.