• Zveřejněno: 01.11.2020
  • Autor: Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ
Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
 
Neustále slyšíme, že nejpozději od podzimu se zřejmě prudce zvýší nezaměstnanost v ČR. Jak mohou takzvané investiční pobídky ovlivnit zaměstnanost v regionech? A za jakých podmínek lze zaměstnavatelům hmotnou podporu poskytnout?
 
Právní úprava investičních pobídek doznala v loňském roce významných změn v důsledku novelizace zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (provedl je zákon č. 210/2019 Sb., který nabyl účinnosti od 6. září 2019), a novelizace nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, provedené nařízením vlády č. 299/2019 Sb., které nabylo účinnosti od 1.12.2019.
Cílem novelizace právní úpravy je soustředit veřejnou podporu investičních záměrů podnikatelů na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty ve státem podporovaných regionech. Investiční pobídky v dosavadní podobě splnily svoji úlohu, neboť zajištění snížení nezaměstnanosti, jakožto jeden z primárních úkolů, byl dosažen. Právní úprava nově stanoví výši hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a na rekvalifikaci nebo školení v závislosti na typu investiční akce (technologická centra a investiční akce ve výrobě). V případě investiční akce v technologických centrech bude hmotná podpora nově poskytována bez vazby na podíl nezaměstnaných osob a v případě investiční akce ve výrobě se hmotná podpora bude poskytovat, jestliže průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti (okrese) dosáhne alespoň výše 7,5 %, a výše hmotné podpory stanovena v závislosti na situaci na trhu práce v územní oblasti (okrese) v porovnání s průměrným podílem nezaměstnaných osob v České republice. Právní úprava rovněž nově stanoví výši hmotné podpory ve vztahu k regionům, do nichž lze tuto podporu poskytnout. Hmotnou podporu zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě technologických center je nově možno poskytovat v rámci všech územních oblastí České republiky mimo hlavního města Prahy. Dále se v souladu s požadavkem směrnice Rady 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, rozšiřuje cílová skupina, kterou bude možné obsadit nová pracovní místa, a to tak, že novým pracovním místem bude i takové pracovní místo, na němž je umístěna osoba s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území České republiky ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Nyní bylo zapotřebí na tomto základu vystavět navazující systém, který se bude soustředit na podporu projektů, u nichž je větší předpoklad, že vyšší přidaná hodnota bude ve větší míře realizována v České republice.
 
Co je aktivní politika zaměstnanosti
 
Zákon o zaměstnanosti definuje aktivní politiku zaměstnanosti jako souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Úřad práce České republiky a podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.