• Zveřejněno: 21.04.2017
  • Autor: (pal)

Pracuji jako administrativní pracovnice. Když jsem se vracela z pošty, všimla jsem si, jak kolega před budovou zaměstnavatele vyndává ze služebního auta nějaký spotřební materiál. Rozhodla jsem se mu pomoci, při zavírání posuvných dveří auta jsem si však hnula s ramenem, což si následně vyžádalo lékařský zákrok a několikatýdenní dočasnou pracovní neschopnost. Uplatnila jsem toto zranění jako pracovní úraz, zaměstnavatel však tvrdí, že jsem úraz utrpěla při výkonu jiné práce, než kterou mám sjednánu v pracovní smlouvě. S ohledem na to mi pracovní úraz nechce uznat. Má pravdu?

Zaměstnavatel pravdu podle všeho nemá. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Podle vašeho popisu jste však úraz utrpěla nikoliv v době na cestě do zaměstnání (z domova) a zpět, ale při návratu z pošty, kam jste byla zřejmě vyslána vaším zaměstnavatelem. Pokud tomu tak bylo, pak se o pracovní úraz jedná, neboť jste jej utrpěla při plnění pracovních úkolů. Podle zákoníku práce se pracovním úrazem rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
Podle ustanovení § 273 zákoníku práce platí, že plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.
Jestliže jste vykonávala pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy činnost, k níž jste nepotřebovala zvláštní oprávnění, nebo jste ji nevykonávala proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, tak se jednoznačně jednalo o poškození zdraví při plnění pracovních úkolů a o pracovní úraz se proto jedná.