• Zveřejněno: 21.11.2019
  • Autor: Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ
Paragrafy do kapsy
 
Zákoník práce stanoví, že zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu, a zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Závislá práce je definována jako práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle zákoníku práce jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o pracovní činnost a dohoda o provedení práce.
Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.
 
Výběr zaměstnanců zaměstnavatelem
Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, počet zaměstnanců a jejich struktura je plně v kompetenci zaměstnavatele, závisí pouze na jeho rozhodnutí. Vybírat své zaměstnance může zaměstnavatel sám, prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce ČR, za pomoci agentury práce nebo jiným vhodným způsobem. Zaměstnavatel může od krajské pobočky Úřadu práce vyžadovat poradenskou činnost při výběru vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, popřípadě může vyžadovat informace o situaci na trhu práce.
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 11/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy