• Zveřejněno: 16.11.2020
  • Autor: Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ
Zprostředkování zaměstnání úřadem práce v dotazech a odpovědích
 
Koronavirová krize, která v současné době postihuje téměř celý svět, bude mít bezesporu dopad na naši ekonomiku a dotkne se i zaměstnanosti našich občanů, kteří budou nuceni hledat nové pracovní uplatnění. Cílem tohoto článku je napomoci všem lidem, kteří se do této situace dostanou, při uplatňování ústavního práva na zaměstnání a jejich lepší zorientování se v problematice zprostředkování zaměstnání.
 
Zákaz diskriminace
Jak náš právní řád zajišťuje občanům právo na zaměstnání bez diskriminace?
 
Zákon o zaměstnanosti deklaruje každé fyzické osobě, která chce a může pracovat a o práci se uchází, právo na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. Účastníkům právních vztahů vznikajících podle zákona o zaměstnanosti je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter, nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Zákon o zaměstnanosti ukládá účastníkům právních vztahů podle tohoto zákona, tj. ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky, zaměstnavatelům, právnickým a fyzickým osobám a dalším subjektům podle zvláštních předpisů vykonávajícím činnosti podle tohoto zákona povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filosofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinnosti zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.
 
Co je zprostředkování zaměstnání...