• Zveřejněno: 25.10.2019
  • Autor: JUDr. FRANTIŠEK MUŠKA
Paragrafy do kapsy
 
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání: Jedním druhem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je i odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Zaměstnavatel odpovídá za pracovní úrazy a nemoci z povolání všem zaměstnancům. Následující článek tuto odpovědnost podrobně rozebírá.
 
Co je pracovní úraz
Jestliže došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození zdraví zaměstnance nebo k jeho úmrtí, odpovídá za škodu zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Úrazem je poškození zdraví způsobené zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.
Pracovním úrazem není jen tělesné zranění, ale každé porušení zdraví, jestliže bylo způsobeno krátkodobými zevními vlivy, např. byl-li zaměstnanec při práci, na kterou není zvyklý a která je nepřiměřená jeho tělesným možnostem, nucen okamžitým, usilovným vzepětím sil překonávat vnější odpor a zvýšit tak
náhle, neobvykle a nadměrně svou námahu. Tato tělesná námaha musela pak být příčinou následku, o jehož odškodnění se jedná. Přitom nemusí jít o jedinou příčinu úrazu, nýbrž stačí, když jde o jednu z příčin, avšak důležitou, podstatnou a značnou.
Porušením zdraví se rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické.
 
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem
V § 105 stanoví zákoník práce povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to jeho zdravotní stav dovoluje, svědků, odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
Dále je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní
neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny...
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 10/2019. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy