• Zveřejněno: 21.04.2017
  • Autor: (muš)

Zaměstnanci neuposlechli nařízení svého vedoucího pracovníka a provedli nekvalitně stavební práce. Jestliže převezmou napomenutí za toto porušení, mohou být peněžitě postiženi? Firmě totiž kvůli nim vznikla škoda (musela přistoupit na slevu z ceny zakázky).

Pokud zaměstnanci vykazují neuspokojivé pracovní výsledky a zaměstnavatel je na to upozornil, současně je měl upozornit na to, že pokud se jejich pracovní výsledky v přiměřené době nezlepší, bude jim dána výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. f) zákoníku práce. „Peněžitý postih“ může vůči zaměstnancům zaměstnavatel uplatnit ve dvou směrech.
Jestliže se mzda zaměstnanců skládá z pevné složky a dále z pohyblivé složky, pro jejíž poskytování má zaměstnavatel vypracovaná pravidla ve vnitropodnikovém předpisu nebo v kolektivní smlouvě, tedy její krácení za nekvalitní práci, pak může tuto pohyblivou složku zaměstnancům snížit.
Pokud zaměstnavateli z důvodu nekvalitní práce zaměstnanců vznikla škoda, může postupovat podle § 250 zákoníku práce – obecná odpovědnost zaměstnance za škodu. Zde je povinností zaměstnavatele prokázat zaměstnancovo zavinění. Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.