• Zveřejněno: 21.04.2017
  • Autor: (muš)

Lze se zaměstnankyní uzavřít dvě pracovní smlouvy s tím, že 4 hodiny bude mít na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) a 4 hodiny na dobu neurčitou? Pokud to není možné, jak máme postupovat?

Tento postup je v podstatě možný, a to formou dvou samostatných pracovních poměrů. Zákoník práce však v § 34b odst. 2 stanoví, že zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.
Práva a povinnosti vyplývající z těchto pracovních poměrů se posuzují zásadně samostatně. Počet pracovních poměrů ani celkový rozsah sjednané pracovní doby v těchto pracovních poměrech nejsou omezeny. Teoreticky je tedy možné, že zaměstnanec bude pracovat až 24 hodin. Pro všechny tyto pracovní poměry platí obecná úprava týkající se pracovního poměru.
Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud se nejedná o práce stejného druhu, může mít zaměstnankyně jeden pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou a druhý pracovní poměr na dobu neurčitou. Přitom oba pracovní poměry jsou rovnocenné a tzv. hlavní.