• Zveřejněno: 31.08.2020
  • Autor: red
Jak je to s doručením výpovědi zaměstnanci, jaký postup musí zaměstnavatel dodržet?
 
Výpověď musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou, jinak je neplatná. V § 334 zákoníku práce, který upravuje doručování, je uvedeno:
„(1) Písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr (§ 113 odst. 4) nebo platový výměr (§ 136) a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen ,písemnost‘), musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.
(2) Písemnost doručuje zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
(3) Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne.
(4) Je-li písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených tímto zákonem.
(5) Podmínky doručení písemnosti advokátovi se řídí § 48 občanského soudního řádu.“
 
Doručení výpovědi osobně
Z výše uvedeného vyplývá, že výpověď, tj. písemnost, která se týká skončení pracovního poměru, musí zaměstnavatel zaměstnanci doručit především osobně. Doručit lze v pracovní době, mimo pracovní dobu, na pracovišti nebo na jiném místě, např. v jeho bytě, na ulici nebo v restauraci atd. Zaměstnavatelé vždy osobně doručují se svědkem, který v případě odmítnutí převzetí výpovědi potvrdí, že zaměstnavatel chtěl výpověď doručit, ale zaměstnanec ji odmítl převzít nebo sice výpověď převzal, ale odmítl zaměstnavateli potvrdit její příjem. Tento svědek bude důležitý zejména v případě soudního sporu. Vlastní doručení výpovědi by mělo proběhnout následovně. Zaměstnanec, který má výpověď doručit, před svědkem zaměstnanci sdělí: „Pane Nováku, předávám vám výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c) zákoníku práce z důvodu zrušení pracovního místa (druhu práce) údržbáře, který jste vykonával podle pracovní smlouvy. Prosím potvrdit převzetí této výpovědi.“
Pokud zaměstnanec odmítne výpověď převzít, je třeba ho poučit o následcích odmítnutí převzetí výpovědi. Zaměstnanec, který má výpověď doručit, dotyčného zaměstnance, jemuž je výpověď určena, upozorní, že pokud výpověď odmítne převzít a zaměstnavateli to potvrdí svědek, který byl přítomen doručování, považuje se výpověď za doručenou (viz § 334 odst. 3 zákoníku práce). Upozornění: Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že pokud výpověď či okamžité zrušení pracovní poměru nepřevezmou, nic se neděje, neběží žádné lhůty atd. To je ale zásadní omyl! Jak je výše uvedeno, pokud zaměstnanec odmítne výpověď převzít, považuje se za doručenou (třebaže ji zaměstnanec fakticky nemá, a proto mu ani není známo, z jakého důvodu my byla dána). Co je ale nejpodstatnější, běží lhůta (dvouměsíční) stanovená k uplatnění neplatnosti výpovědi u soudu. Jestliže tato lhůta uplyne, zaměstnanec již nemá možnost u soudu uspět, i kdyby výpověď byla evidentně neplatná.
 
Doručení výpovědi poštou...