• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (str)

Zaměstnavatel se mnou několikrát uzavřel pracovní poměr na dobu určitou. Myslím, že už jsem správně měl mít pracovní poměr na dobu neurčitou, ale na začátku roku 2022 jsem znovu podepsal prodloužení na dobu určitou do konce roku. Znamená to, že už mám pracovní poměr na dobu neurčitou? Musím kvůli tomu na inspektorát práce nebo k soudu?

Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednán pracovní poměr na dobu určitou nejvýše na dobu 3 roků, přičemž po tomto prvním uzavření může být doba určitá mezi týmiž smluvními stranami ještě dvakrát opakována. Každé z těchto opakování může trvat až 3 roky. Jde o pravidlo označované jako „třikrát tři“.

Toto pravidlo se neuplatní v případě několika zákoníkem práce upravených výjimek. Platí například, že zaměstnavatel může se zaměstnancem i bez omezení opakovat pracovní poměry na dobu určitou, jde-li o zaměstnance agentury práce a pracovní poměr se sjednává za účelem dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli (uživateli). Podle jiných, vlastních pravidel může zaměstnavatel při sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou postupovat v případě, že jej k tomu vedou vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce.

Není-li dána žádná z výjimek a váš zaměstnavatel s vámi zopakoval sjednání doby určité vícekrát, než mohl, pracujete v pracovním poměru na dobu určitou, který byl ovšem sjednán v rozporu se zákonem. Nedošlo tedy k tomu, že by se pracovní poměr sjednaný na dobu určitou automaticky přeměnil na dobu neurčitou. K takové přeměně může dojít, ale je k tomu potřeba vašeho aktivního jednání. Konkrétně je třeba, abyste vašemu zaměstnavateli ještě před uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru (máte-li jej sjednán do konce roku 2022, musíte tak učinit nejpozději 31. prosince 2022) písemně sdělil, že trváte na tom, abyste byl dále zaměstnáván i po 1. lednu 2023. Toto písemné oznámení je třeba zaměstnavateli prokazatelně předat (ideálně nechat si oprávněnou osobou zastupující zaměstnavatele, např. personalistou, potvrdit převzetí; není-li to možné, je třeba oznámení doručit před důvěryhodnými svědky).

Další postup není v současné době zcela jasný vzhledem k rozporuplným výsledkům soudní rozhodovací činnosti. Podle názoru Ústavního soudu (viz nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3323/14, dostupný prostřednictvím databáze NALUS: http://nalus.usoud.cz) zaměstnanci už v důsledku samotného oznámení, že trvá na dalším zaměstnávání poté, kdy měl skončit pracovní poměr na dobu určitou, který byl ovšem podle zaměstnancova přesvědčení sjednán v rozporu se zákonem, vzniká pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokud s tím zaměstnavatel nesouhlasí a zaměstnance dále zaměstnávat nechce, musí sám do 2 měsíců podat žalobu a přesvědčit soud o tom, že byly splněny podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou (a pracovní poměr tedy skončil uplynutím sjednané doby). Nepodá-li zaměstnavatel takovou žalobu, nebo nepodá-li ji včas, platí, že zaměstnanec pracuje v pracovním poměru na dobu neurčitou.

Je ovšem třeba upozornit, že odlišný přístup k uvedené problematice zastává Nejvyšší soud. Ten trvá na dřívějším způsobu posuzování těchto případů, který vychází z toho, že pokud zaměstnanec prohlásí, že dobu určitou považuje za sjednanou rozporně se zákonem a trvá na dalším zaměstnávání, avšak zaměstnavatel dále zaměstnanci nehodlá přidělovat práci, musí to být sám zaměstnanec, kdo nejpozději do 2 měsíců podá žalobu na určení, že nebyly splněny podmínky pro legální sjednání pracovního poměru na dobu určitou.

Došlo-li by k tomu, že zaměstnavatele písemně vyzvete, aby vás i po 1. lednu 2023 dále zaměstnával, ovšem zaměstnavatel to odmítne a bude jednat tak, jako byste ke konci roku skončil, doporučuji, abyste se nespoléhal na to, že se z pracovního poměru na dobu určitou stal pracovní poměr na dobu neurčitou. Vyhledejte právní pomoc a podejte návrh (žalobu) na určení, že nebyly splněny podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou. Pokud soud tomuto návrhu vyhoví, bude tím postaveno na jisto, že pracujete v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou.