• Zveřejněno: 09.03.2017
  • Autor: (bič)

Jak náš právní řád zajišťuje občanům právo na zaměstnání bez diskriminace?

Zákon o zaměstnanosti deklaruje každé fyzické osobé, která chce a může pracovat a o práci se uchází, právo na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem. Účastníkům právních vztahů vznikajících podle zákona o zaměstnanosti je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter, nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo odporují dobrým mravům. Zákon o zaměstnanosti ukládá účastníkům právních vztahů podle tohoto zákona, tj. Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Úřadu práce České republiky, zaměstnavatelům, právnickým a fyzickým osobám a dalším subjektům podle zvláštních předpisů vykonávajícím činnosti podle tohoto zákona povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinnosti zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.