• Zveřejněno: 09.03.2017
  • Autor: (zr)

Řídím vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost překračuje 3,5 tuny (konkrétně jde o odvoz komunálního odpadu), a proto se prý na mě podle názoru zaměstnavatele vztahuje nějaké nařízení, že nejpozději po čtyřech a půl hodinách řízení musím mít nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut. Zaměstnavatel mně tvrdí, že se nejedná o tzv. bezpečnostní přestávku a že ji tedy musím napracovat, protože se nezapočítává do pracovní doby. Je tomu skutečně tak?

Zaměstnavatel nemá pravdu. Jedná se o přestávku bezpečnostní, která se započítává do pracovní doby. Na tento právní problém existuje i stanovisko Ministerstva dopravy ČR. Skutečně se na vás vztahuje právní předpis, podle kterého nejpozději po čtyřech a půl hodinách řízení musíte mít nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85.
V čl. 7 tohoto nařízení je uvedeno: „Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut, které jsou v období rozloženy tak, aby byly v souladu s odstavcem 1.“
Je pravda, že z výše uvedeného Nařízení Evropského parlamentu bohužel jednoznačně nevyplývá, zda se jedná o bezpečnostní přestávku, a to v praxi působí problémy, protože někteří zaměstnavatelé tvrdí, že se o bezpečnostní přestávku nejedná a že tedy jde o přestávku na jídlo a oddech ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 zákoníku práce. Tento právní názor je ovšem nesprávný. Při řešení této problematiky je totiž třeba použít další právní předpis a terminologii používanou v ČR. Jedná se o vyhlášku č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Tento právní předpis obsahuje v ČR používanou terminologii a pro tyto případy používá pojem „bezpečnostní přestávka“. Z výše uvedené vyhlášky jednoznačně vyplývá, že ve vašem případě se jedná o bezpečnostní přestávky.
V tomto smyslu jednejte se zaměstnavatelem. Doporučuji vám požádat o pomoc odborovou organizaci. Pokud u vás odbory nepůsobí a zaměstnavatel bude dále tvrdit, že se nejedná o bezpečnostní přestávky, obraťte se na příslušný oblastní inspektorát práce (viz www.suip.cz). Nemusíte mít obavy, protože oblastní inspektorát je povinen zachovat mlčenlivost o totožnosti stěžovatele.