• Zveřejněno: 09.11.2020
  • Autor: JUDr. EVA DANDOVÁ
BOZP v novele zákoníku práce
 
Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Předmětná směrnice byla přijata na unijní úrovni mimo jiné s ohledem na dlouhou dobu trvání některých vyslání, přičemž v případě vyslání na dobu delší než dvanáct měsíců by měly hostitelské členské státy zajistit, aby podniky vysílající pracovníky na jejich území zaručily těmto pracovníkům dodatečný soubor pracovních podmínek, které jsou povinně použitelné na pracovníky v členském státě, ve kterém je práce vykonávána. Proto Směrnice nově zavádí rozlišení mezi tzv. krátkodobým vysláním do 12, resp. 18 měsíců, a tzv. dlouhodobým vysláním, přičemž jejich rozlišení má zásadní vliv na okruh práv zaměstnance dlouhodobě vyslaného na území České republiky. Zákoník práce proti Směrnici neobsahuje ochranu dlouhodobě vyslaných zaměstnanců z hlediska srovnání jejich pracovních podmínek s pracovními podmínkami zaměstnanců obecně podle tohoto zákona, nýbrž jim přiznává jen katalog pracovních podmínek uvedených v § 319 odst. 1 zákoníku práce.
Z toho důvodu také tento zákon nabývá účinnosti dne 30. 7. 2020 s výjimkou ustanovení týkajících se nové úpravy dovolené, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021, neboť nárok na dovolenou je obecně vázán na kalendářní rok a nelze provádět změnu jeho zákonných podmínek v průběhu kalendářního roku.
Novela je poměrně rozsáhlá, obsahuje celkem 90 změnových bodů.
Kromě novely zákoníku práce je výše uvedeným zákonem novelizován ještě
·         zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
·         zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
·         zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
·         zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
·         zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
V tomto článku se zaměříme pouze na změny, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 
Důvody novely zákoníku práce...