• Zveřejněno: 21.10.2008

Mohl byste stručně a na několika číslech Skupinu ČEZ představit čtenářům?

ČEZ nyní zaměstnává téměř 30 000 zaměstnanců ve 13 evropských zemích, vyrábí elektrickou energii ve více než 30 velkých i malých zdrojích a posléze ji dodává téměř 7 milionům zákazníků. Jen v České republice vytváří včetně dodavatelských firem zaměstnanecké příležitosti pro více jak 120 000 pracovníků.
Skupina ČEZ je osmou největší energetickou skupinou v Evropě. Její zisk před zdaněním za rok 2007 dosáhl 51,2 mld. Kč při nárůstu o 13,4 mld. Kč (o 35,7 %) oproti roku 2006. Objem investic v období od roku 1992 do roku 2008 dosáhl téměř 300 miliard korun, odvody státu formou daní z příjmu a vyplacených dividend přesáhly 100 miliard korun. ČEZ je rovněž největším firemním dárcem v České republice, v období od roku 1992 do roku 2008 poskytl formou sponzorských darů a zejména prostřednictvím Nadace ČEZ částku přesahující 3 miliardy korun.

Výsledky, kterých ČEZ dosahuje, společnost řadí na přední místa ročního přehledu 100 nejvýznamnějších firem v ČR. Za rok 2007 druhé místo, podobně jako v předešlém ročníku, s dosaženými tržbami přes 147 miliard korun. V rámci hnutí společenská odpovědnost firem se klade důraz i na to, aby výroba byla ohleduplná i k životnímu prostředí a obyvatelům v okolí elektráren. Investuje energetická společnost ČEZ do ekologických opatření?
Již v letech 1992 – 1998 investoval ČEZ do programu odsíření uhelných elektráren celkem 46 miliard korun. Díky tomu se podařilo oproti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2 o 92 %, pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %. V uhelných elektrárnách společnosti bylo instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci odlučovačů popílku a modernizaci řídicích systémů elektráren. Součástí programu bylo také ukončení provozu některých nevyhovujících zdrojů.
V současnosti snižuje ČEZ emise díky kompletním opravám elektráren v Tušimicích a v Prunéřově, které významně sníží emise u obou těchto zdrojů, nadále se staví zcela nový nízkoemisní zdroj v Ledvicích. ČEZ plánuje i rozšíření svého portfolia o plynové elektrárny, které ve srovnání s uhelnými mají poloviční emise. Ale ekologie není jen o snižování emisí – ČEZ například věnuje v letech 2008 až 2013 sto milionů korun na ochranu ptactva – a to kromě prostředků, které investuje již v rámci svých zákonných povinností.
V neposlední řadě podporuje ČEZ i výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která je bezemisní a nezatěžuje životní prostředí. Veškeré schválené projekty ČEZ navíc procházejí přísným připomínkovým řízením EIA, které studuje vliv každého zdroje na životní prostředí. V tomto řízení se může k projektu vyjádřit každý občan, místní zastupitelstva i ekologické organizace.

Skupina ČEZ uspěla i v soutěži Zaměstnavatel roku. V šestém ročníku tohoto ocenění obsadila v kategorii The Most Desired Company (nejvíce žádaná firma) čtvrté místo. To znamená, že ČEZ je i významným zaměstnavatelem v rámci ČR. Mohl byste čtenáře seznámit s personální strategií ČEZ? Je zaměstnanec ČEZ pouze lidským zdrojem, nebo i něco víc?
Nejdůležitějším aktivem společnosti ČEZ jsou právě zaměstnanci. Proto má každá pracovní pozice vypracovaný soubor školení a tréninků, které zaměstnance posouvají v jeho kariéře. V takto velké společnosti je stále čemu se učit.
Na straně druhé chce společnost poskytovat i kvalitní zázemí a nadstandardní ohodnocení, které odpovídá odvedené práci. Proto klade důraz na vytváření hodnot, na hledání nových řešení a týmovou spolupráci. Propracovaný systém hodnocení na tyto hodnoty navázatuje a dává zpětnou vazbu o úspěších a možnostech zlepšení každého zaměstnance. Výsledkem je,že zaměstnanec ví o svých silných stránkách, umí jich vyžít a společně s personalisty vyhledává oblasti, ve kterých by se měl zlepšovat. Poté pravidelně dvakrát ročně navštěvuje školení, tréninky a konference, které mu identifikované oblasti pomáhají rozvíjet a nově získané dovednosti zavádět do praxe.

Jak motivujete zaměstnance?
Nespokojený zaměstnanec není motivovaný podávat nejlepší výkony a to se dříve či později promítne do nespokojenosti obchodních partnerů, dodavatelů, spolupracovníků a nakonec i koncových zákazníků. Nespokojený zaměstnanec znamená snížení výkonu, pokles obchodních výsledků.
ČEZ nemotivuje zaměstnance jen finančně, ale mnoha dalšími způsoby. Velký důraz je dáván na sounáležitost a komunikaci se zaměstnanci. A to nejen při každoročních pracovních setkáních a prostřednictvím časopisu ČEZ News či moderního Intranetu skupiny ČEZ. Zaměstnanci se setkávají i při neformálních vánočních Svátcích světel či při letních soutěžích pro zaměstnance a jejich rodiny. Snažíme se prostřednictvím dnů otevřených dveří ukázat partnerům a partnerkám našich zaměstnanců pracovní prostředí, ve kterém tráví podstatnou část všedních dnů. Tato sounáležitost se zaměstnanci je v energetice obecně nadstandardní, jelikož pro toto odvětví je specifická „stavovskou“ hrdost, kterou chceme dále podporovat.

Je zvykem, že v civilizovaných zemích zájmy zaměstnanců hájí odborové organizace. V některých firmách však management vnímají odbory jako nepřítele. Jak je tomu v ČEZ?
Management vnímá odbory jako klíčového partnera, který zprostředkovává dialog mezi vedením společnosti a jejími zaměstnanci. Intenzivně věnuje komunikaci s odbory, čemuž odpovídá i četnost vzájemných setkání, interaktivní komunikace na intranetu a podpora odbory pořádných akcí pro zaměstnance. Vysoká úroveň těchto vztahů, míra odměňování a benefitů a úpravy pracovněprávních vztahů, zakotvených v kolektivní smlouvě na období let 2007 – 2010 zaručuje udržení sociálního smíru ve společnosti.
Profesionalitu celého procesu dokládá i založení Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ, která projednává například strategické fůze a akvizice skupiny, stav výroby a prodeje, důležité investice a celkovou ekonomicko finanční situaci společnosti. Dalším příkladem nadstandardní komunikace s odbory byl i Projekt VIZE 2008, během něhož odbory nepřetržitě jednaly s představenstvem ČEZ, vedením projektu i managementem nově vznikajících dceřiných společností.

Vyplatí se tedy Skupině ČEZ investovat do svých zaměstnanců?
Ano a to z mnoha důvodů. Za prvé chce Skupina ČEZ být zaměstnavatelem číslo jedna v České republice, aby dokázala do svých řad přitáhnout nejlepší odborníky a experty z oborů, které jsou pro ni klíčové a udržet jejich motivaci pro práci ve skupině.
Za druhé je třeba říci, že náklady vynaložené na zaškoleních nových pracovníků a související zdržení negativně ovlivňují efektivitu a plynulost práce. ČEZ proto směřuje své úsilí k intenzivní spolupráci se školami technického charakteru i s vysokými školami obecně, v návaznosti funguje program ČEZ Potentials, který zaměstnává nejlepší absolventy a po dobu jednoho roku je intenzivně vede k zařazení se na relevantní pozici. Tito zaměstnanci společnosti vrací vloženou investici svými novými přístupy a invencí.
Spokojený a motivovaný zaměstnanec zvyšuje hodnotu společnosti i tím, že propaguje její dobré jméno mezi svými přáteli, známými a partnery. Pomáhá tak utvářet pozitivní obraz společnosti u širší veřejnosti a zvyšuje šanci, že tak do svých řad přiláká nejkvalitnější zájemce o zaměstnání, získá kvalitní dodavatele nebo obchodní partnery. V takovém případě má každý z nás příležitost učit se od těch nejlepších ze svého oboru a nacházet ve své práci výzvu i potěšení. Image společnosti, její vnímání na veřejnosti a její značka – to je to nejcennější co každá firma vlastní. Z velké části je tento obraz tvořen zaměstnanci a i proto se vyplatí si je předcházet a investovat do nich.

testesondy123