• Zveřejněno: 12.11.2014
"

I proto odborové svazy sdružené v ČMKOS věnují odvětvovým smlouvám a umění vyjednat co nejlepší podmínky prvořadou pozornost. Potvrzuje to i šetření o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání na vyšším stupni v roce 2014.

„Z celkového počtu 29 odborových svazů sdružených v ČMKOS uzavřelo 11 svazů k 1. červnu 2014 celkem 18 odvětvových smluv, 17 z nichv podnikatelské sféře. Jedna KSVS je uzavřena pro učňovská zařízení a existuje ještě rámcovásmlouva pro civilní zaměstnance armády.Smlouvy s roční účinností jsou postupně nahrazovány víceletými smlouvami.V tuto chvíli známe výsledky za první kvartál letošního roku. Zhodnocený však máme rok 2013, kdy 19 uzavřených odvětvových smluv pokrývalo téměř 7160 zaměstnavatelů a chránilo více než 620 000 zaměstnanců, což představovalo více než 15 % všech zaměstnanců v zemi,“ říká Helena Čornejová, expertka ČMKOS, která zprávu pro jednání Rady ČMKOS připravovala.
Přehled o počtech KSVS uzavíraných OS sdruženými v ČMKOS v období 2000–2014

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Počet KSVS
22
20
20
19
22
18
19
19
18
18
18
18
19
19
18

Zdroj: OS a MPSV – informace o uložení KSVS ( www.mpsv.cz)
 
Jak se vyvíjely mzdy v roce 2013
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda za rok 2013 na přepočtené počty zaměstnanců dosáhla v národním hospodářství výše 25 128 Kč - v podnikatelské sféře 25 100 Kč a v nepodnikatelské sféře 25 251 Kč.
„Úroveň průměrné mzdy za celý rok 2013, a to jak v národním hospodářství, tak zvláště v podnikatelské sféře, byla výrazně ovlivněna vývojem ve 4. čtvrtletí 2013, kdy došlo k největšímu nominálnímu snížení průměrné mzdy za posledních 13 let, a to o 1,8 % - reálně o 2,9 %,“ říká Čornejová a vysvětluje: „Tento neobvyklý pokles byl způsoben umělým přesunem mimořádných manažerských odměn v souvislosti se zavedením solidární daně a zrušením stropů zdravotního pojištění. V tomto období činila průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství 26 637 Kča byla o 484 Kč nižší než ve 4. čtvrtletí 2012.“
K nevítaným zajímavostem patří, že poprvé od roku 2000 byl loni zaznamenán pokles průměrné nominální mzdy v podnikatelské sféře.
Cizinci si v Česku vydělávají víc než tuzemští zaměstnanci  
Podle statistiky výdělků z ISPV absolutně nejvyšší průměrné mzdy 2013 dosáhli zaměstnanci s německým státním občanstvím, a to jak v nemanuálních profesích (94 016 Kč), tak v manuálních (25 660 Kč). Druhou nejlépe placenou skupinou zaměstnanců s průměrnou mzdou 33 926 Kč jsou pracovníci z Ruské federace. Více než tuzemští zaměstnanci si vydělali ještě občané Slovenska (30 892 Kč), kteří byli nejpočetnější skupinou zahraničních zaměstnanců pracujících v Česku (53 700 Kč), a Rumunska (28 797 Kč). Naopak nejnižší průměrnou mzdu 16 296 Kč obdrželi zaměstnanci z Mongolska, Ukrajiny (19 625 Kč) a Vietnamu (19 983 Kč), u nichž převažuje výkon manuálních prací.
Práce na kratší pracovní úvazky 
Ta není v ČR rozšířena jako v jiných zemích, přesto dochází v poslední době k jejímu růstu. Ve sledovaném období průměrná mzda zaměstnance mzdové sféry, který pracoval na zkrácený pracovní úvazek, meziročně vzrostla o 3,8 % na 23 753 Kč (přepočteno na plný pracovní úvazek).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
V roce 2013 byl zaznamenán meziroční úbytek o 43 400 zaměstnanců. Na poklesu se podílela pouze podnikatelská sféra (53 600 zaměstnanců). V nepodnikatelské sféře došlo k jejich navýšení o 10 300, na čemž se podílely především veřejně prospěšné práce, které jsou zařazeny do odvětví „veřejná správa“.
Nejvyšší pokles počtu zaměstnanců byl zaznamenán v odvětvích „stavebnictví“ (o 16 000), „zpracovatelský průmysl“ (o 12 900) a „velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“ (o 9700).
Největší nárůst zaměstnanosti byl v odvětvích „veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“ (o 6000) a „informační a komunikační činnosti“ (o 1300).
Vývoj mezd podle odvětví        
Z hlediska odvětvového členění dosáhla nejvyšší nominální průměrné mzdy tradičně odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (46 938 Kč), „informační a komunikační činnosti“ (46 171 Kč) a „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ (40 232 Kč).
Nejnižší průměrná mzda byla v odvětvích „ubytování, stravování a pohostinství“ (13 918 Kč) a „administrativní a podpůrné činnosti“ (16 868 Kč).
Vývoj mezd v I. čtvrtletí 2014
Za toto období činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců oproti stejnému období předchozího roku:
- v národním hospodářství 24 806 Kč, což je o 793 Kč více, (o 3,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 0,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 3,1 %. Objem mezd vzrostl o 3,4 %, počet zaměstnanců o 0,1 %,
- v podnikatelské sféře 24 964 Kč a zvýšila se nominálně o 857 Kč, resp. 3,6 %, reálně vzrostla o 3,4 %,
- v nepodnikatelské sféře 24 104 Kč a vzrostla nominálně o 515 Kč, resp. o 2,2 %, reálně o 2,0 %.
Medián mezd činil 20 764 Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2,9 %; u mužů činil 22 600 Kč, u žen byl 18 651 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 006 až 39 768 Kč.
Mzdový vývoj sjednaný v KSVS na rok 2014
Sněm ČMKOS doporučil odborovým svazům, aby se při vyjednávání zaměřily na uzavření smluv, jejichž součástí bude základní rámec upravující odměňování zaměstnanců a mzdový vývoj v odvětví.
Z celkového počtu 17 KSVS uzavřených v podnikatelské sféře je konkrétní meziroční růst sjednán pouze ve dvou, a to ve výši 1,5 a 2 %. V části KSVS jsou dohodnuty nárůsty tarifních (základních) mezd, příplatky i další složky mzdy, nebo bylo dohodnuto, že nárůst mezd bude odpovídat inflaci, anebo že mzdy zůstanou na úrovni roku 2013. Zbytek KSVS buď neupravuje mzdový vývoj vůbec, nebo se sociální partneři dohodli, že meziroční růst nominální mzdy bude předmětem kolektivního vyjednávání u jednotlivých zaměstnavatelů.
Od roku 2008 dochází k rozšiřování závaznosti KSVS především ve stavebním, textilním a kožedělném průmyslu, v dopravě, v zemědělství, ve sklářském a keramickém průmyslu a výrobě porcelánu.
Návrh cílů pro vyjednávání na vyšším stupni v roce 2015
V souladu s Programem ČMKOS doporučuje Rada odborové centrály usilovat o to, aby součástí KSVS byla opatření, která povedou k
- rozšíření kontrolní činnosti při zaměstnávání cizinců a agenturních zaměstnanců,
- prohloubení vzdělávání zaměstnanců,
- zlepšení podmínek pro zaměstnávání absolventů škol a zdravotně postižených osob, kteří jsou nejvíce zasaženi nezaměstnaností,
- zlepšení pracovních podmínek pro rodiny a matky s dětmi.
Pokud jde o vyjednávání s vládou o podmínkách odměňování pro zaměstnance ve veřejných službách a státní správě, Rada ČMKOS doporučuje vést vyjednávání tak, aby
- růst průměrného hrubého platu činil 5 procent,
- došlo ke zrušení institutu smluvních platů,
- byla znovu zavedena povinnost zaměstnavatele zařazovat zaměstnance do příslušné platové třídy a platového stupně podle podmínek platných do roku 2010.
„I v této oblasti je stále co zlepšovat. Například cíl ČMKOS zabránit snižování počtu uzavíraných odvětvových smluv se nepodařilo naplnit. Letos je v působnosti ČMKOS, ve srovnání s rokem 2013, uzavřeno ojednu odvětvovou smlouvu méně. Pokud jde o vývoj mezd, lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2013 se úprava podmínek odměňování, obsažených v KSVS, zásadně nezměnila,“ uzavírá výčet Helena Čornejová.
Vývoj mezd v podnicích, které uzavřely kolektivní smlouvu – výstup ISPV za rok 2012 (výsledky za rok 2013 ČSÚ ke dni 24. 6. 2014 nezveřejnila)
 

2012
Kolektivní smlouva
Podíly zaměstnanců
Průměrná mzda
Medián mezd
 
Variační koefic.
mezd
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
Celkem
100
55,35
44,65
26 133
28 916
22 683
22 239
23 868
20 267
0,85
Kolektivní smlouva ano
38,08
23,70
14,38
28 757
31 435
24 346
24 079
25 759
21 386
0,84
Kolektivní smlouva ne
33,71
19,75
13,96
25 908
28 667
22 004
20 366
22 151
18 108
1,01
Neuvedeno
28,71
11,90
16,30
22 861
24 318
21 796
21 671
22 536
21 210
0,52
Rozdíl (KS ano - KS ne)
 (v Kč)
 
 
 
+2 849
+2 768
+2 342
+3 713
+3 608
+3 278
 

 
"
testesondy123