• Zveřejněno: 27.07.2020
Ze zahraničí
Pandemie covid-19 a její důsledky ohrožují evropský projekt a demokracii. Karanténa a opatření přijatá evropskými vládami v reakci na mimořádné události měly strašlivé důsledky – hospodářskou recesi, masivní nezaměstnanost, překážky ve volném pohybu, zhoršení pracovních podmínek a práv, zvýšenou nerovnost a sociální vyloučení.
 
Když úřady přijímaly karanténní opatření, bylo pro Evropskou odborovou konfederaci (EOK) prioritou zdraví občanů a pracujících a ochrana pracovních míst a práv. V době, kdy jsou tato opatření uvolňována v rámci postupného návratu k hospodářské činnosti, musí být plně chráněno zdraví a bezpečnost občanů a zaměstnanců.
 
Poučme se z minulé krize
Dopady finanční krize v roce 2009 na systémy zdravotní péče a veřejné služby byly devastující. To dokazuje, že škrty a privatizace byly nesprávným receptem. Úsporné politiky, neoliberální přístup k fiskální politice, hospodářské soutěži a obchodu vedly k dramatickému poklesu veřejných a soukromých investic. Mnoho evropských států nebylo schopno poskytovat obyvatelstvu dostatečné zdravotní služby a chránit zaměstnance v sektorech zdravotnictví a sociální péče.
Nalomená důvěra
Reakce na propuknutí pandemie v podobě koordinace členských států a iniciativ EU přišla velmi pozdě. K předejití a k útlumu hospodářské recese a nezaměstnanosti je nezbytná rázná evropská reakce. EU se ocitla na křižovatce: buď významně změní směr a začne se hlásit k principům, na kterých byla založena, nebo bude čelit bezprecedentní politické krizi.
EOK naléhá na orgány EU a členské státy, aby okamžitě zahájily jasnou, ambiciózní a koordinovanou strategii obnovy. Usilujeme o oživení založenému na spravedlivějším ekonomickém modelu a sociálně tržním hospodářství. Tento model bere ohled na životní prostředí, digitální inovace slouží lidem, je aktivován masivní fiskální stimul pro investice a vytváření kvalitních pracovních míst. Je respektováno spravedlivé rozdělení mezi zisk a mzdy a je zajištěna všeobecná sociální ochrana.
 
Strategie obnovy
Plán obnovy navržený Evropskou komisí, rozšířený o návrhy Francie a Německa, zahrnuje mnoho požadavků prosazovaných EOK a je významným krokem správným směrem.
EOK také prosazuje, aby se členským státům poskytlo rozsáhlé financování investic a prostředky byly získávány prostřednictvím společných dluhových nástrojů zaručených Evropskou komisí zvýšením vlastních zdrojů EU. Tím by se zabránilo vytváření dalšího neudržitelného dluhu v zemích EU. Strategie obnovy musí napravit škody způsobené krizí a vybudovat nový hospodářský a sociální model založený na solidaritě, hospodářské a sociální konvergenci a soudržnosti.
Je důležité zvýšit vlastní zdroje EU na základě systému pro obchodování s emisemi, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a zdanění operací velkých společností, včetně nové digitální daně a daně z nerecyklovaných plastů. Nekalá daňová soutěž musí být zastavena prostřednictvím minimálního základu a sazby daně z příjmu právnických osob v EU. Zesílit musí boj proti daňovým rájům, daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a podvodům.
 
Podmíněná podpora
EU nesmí podnikům dávat peníze bez dohledu nad jejich chováním. Financování plánu obnovy by mělo být důsledně podmíněno nabídkou a vytvářením důstojných pracovních míst a placením daní. Důležité je, aby žádná firma, která odmítá jednat s odbory, nedostala žádné granty, finanční prostředky ani jiné veřejné zakázky.
Evropští zaměstnanci a občané potřebují pomoc a nemohou déle čekat
Bez ambiciózní strategie sdílené všemi členskými státy a řízené EU v komunitárním duchu nemůže Evropa uspět. EOK proto vyzývá všechny vlády, aby převzaly odpovědnost, překonaly rozpory a usilovaly o rychlé schválení a spuštění strategie obnovy, která je, ač nedostatečná, naléhavě nutná.
 
Evropské odbory vyzývají k účinnému sociálnímu dialogu s vládami členských států. V sázce je budoucnost evropské demokracie a hospodářství.
(Hlavní myšlenky z Prohlášení EOK k pandemii covid-19 a strategii obnovy ze dne 9. 6. 2020)