• Zveřejněno: 13.01.2015

O názor, jakým směrem je třeba tuto ekonomicky složitou situaci České pošty řešit, jsme požádali ministra vnitra ČR Milana Chovance, v jehož gesci Česká pošta působí, dále generálního ředitele České pošty Martina Elkána a místopředsedu Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (OS ZPTNS) a předsedu Podnikového výboru OS ZPTNS v České poště Karla Koukala.

Síť poboček zůstane zachována!
Česká pošta má podle Martina Elkána přesně 3216 poboček, z toho je 137 franšíz. Konstatoval, že o zrušení tisícovky poboček z ekonomických důvodů, jak se ve veřejnosti rozšířilo, se neuvažovalo. Podle vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu má Česká pošta za povinnost provozovat 2100 poboček, zbytek jsou takzvané pobočky nepovinné. Současná vláda má ve svém programovém prohlášení napsáno, že zachová stávající síť poboček. Nyní se řeší, jak je financovat.
Ministr Chovanec je spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou toho názoru, že Česká pošta jakožto největší zaměstnavatel s důležitou sociální rolí zůstane ve stoprocentním vlastnictví státu. Ministr vnitra dále zdůraznil, že je potřeba zrušit připravovanou transformaci České pošty na akciovou společnost a učinit tak tečku za obdobím nejistoty, kdy nikdo neví, co bude s Českou poštou dále. Zaměstnanci se uklidní a vedení firmy získá potřebný prostor na stabilizaci. „Věřím, že se na zrušení transformace dohodneme a že nakonec vyhraje zdravý rozum,“ dodal ministr Chovanec.
Karel Koukal nám k tomu řekl, že v plně konkurenčním prostředí, které nastalo po liberalizaci poštovního trhu u nás, si sice Česká pošta udržela významné postavení, ale především díky dumpingovým cenám jí konkurence vzala zákazníky v atraktivních lokalitách, což významně přispělo k ekonomické ztrátě. Konstatoval, že proces transformace České pošty, který byl před časem nastartován, nebyl zrovna nejlepším krokem a rozhodně nebyl v souladu se stanovisky odborů. Upozornil, že Česká pošta disponuje značným majetkem, s nímž však nemůže volně nakládat, což znamená, že z hlediska jeho případného prodeje je nepoužitelný. To je podle něho strategická chyba. Je zapotřebí učinit revizi majetku a rozhodnout, co z toho by si měla pošta ponechat pro svoji další činnost a jak naložit se zbytným majetkem.
Česká pošta poskytuje univerzální službu občanům a firmám
Generální ředitel Elkán zdůrazňuje, že univerzální služba České pošty je pro občany velmi důležitá, neboť jejím prostřednictvím mají lidé garantovanou dostupnost poštovních služeb. Pošta se své pobočky rušit nechystá. „Plánujeme pokračování projektu Pošta Partner, kdy poštovní služby na základě smlouvy poskytují naši partneři. V této chvíli prochází celý projekt revizí, výsledkem by měl být ekonomicky atraktivnější model, který bude pro naše partnery opravdu přitažlivý. Pro nás je hlavním partnerem obec. Moje představa je, že naše franšízy lidé v budoucnu najdou především na obecních úřadech a v místních obchodech. Inspiraci jsme hledali v zahraničí, kde jde o zcela obvyklý jev, který funguje. Například rakouská pošta provozuje sama 535 poboček a zbývajících 1359 pak její smluvní partneři,“ vysvětluje Martin Elkán.
Ministr Chovanec dodává, že se nebudou rušit žádné pobočky, pokud s tím nebudou místní představitelé obcí souhlasit, a že všechny poštovní služby zůstanou dostupné. „Na vládní úrovni proto potřebujeme dosáhnout konsenzu, jak bude pobočková síť financována, protože už dnes na ní pošta tratí 2,4 miliardy korun ročně. Máme podporu premiéra v tom, že pokud si stát u pošty objedná nějaké služby, musíme tuto službu poště zaplatit. Věřím, že nakonec koaliční partnery přesvědčíme, že poště prostě za provozování ztrátových poboček platit musíme. Některé služby provozovat musíme, přestože nejsou výdělečné,“ je přesvědčen ministr Chovanec.
Stát musí za služby poště zaplatit
Česká pošta se ekonomicky dostává do stále složitější situace. „V rozpočtu pro Českou poštu dnes chybí asi dvě miliardy jako důsledek nutnosti zajistit univerzální služby a udržet stávající počet poboček,“ tvrdí odborář Karel Koukal. Doporučuje u ztrátových poboček v případě, že stát jako objednavatel služeb nebude ochoten ztrátu kompenzovat, hledat jinou ekonomickou formu jejich zachování, příkladně systém franšíz, jako je tomu například v sousedním Německu či Rakousku. Je to ale ta nejhorší možná cesta, neboť s sebou nese ztrátu pracovních příležitostí, tedy propouštění - a to je vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v naší zemi jev nežádoucí pro všechny.
Martin Elkán zároveň doplnil, že současný trend zatím naznačuje, že Česká pošta splní očekávané hospodářské výsledky. Ovlivní to ještě poslední tři měsíce roku, které jsou na poště vždy ekonomicky nejsilnější. Bude také záležet na rozhodnutí ČTÚ, zda a v jaké výši budou České poště uhrazeny náklady vyvolané povinností poskytovat základní poštovní služby, které si na základě poštovního zákona u nás objednává stát. Podle Elkána se v důsledku změn na trhu poštovních služeb, které vyvrcholily celkovou liberalizací v roce 2013, postavení České pošty výrazně proměnilo.
„Česká pošta na to přirozeně reagovala, ale představa, že budeme dosahovat zisků z minulých let, je mylná,“ myslí si Elkán. V současné době probíhá diskuse nad možnými novými zdroji financování České pošty, například poskytováním dalších služeb státu. Hledají se nové obchodní příležitosti. „Naše představa je, že Česká pošta bude hlavní komunikátor státu směrem k veřejnosti v oblasti ICT. To jsou základní směry. Konkrétní plány by ale nebylo vhodné dopředu prozrazovat, veřejnost se je včas dozví,“ uvedl Elkán.
Podle generálního ředitele má Česká pošta za povinnost vyčíslit tzv. čisté náklady univerzální služby a předat je Českému telekomunikačnímu úřadu. „To jsme učinili, číslo 1,8 miliardy je vypočítáno podle metodiky úřadu a máme ho auditované. Teď je na ČTÚ, aby částku posoudil a stanovil, kolik který poštovní operátor bude přispívat do kompenzačního fondu. Z něj by se pak měly České poště náklady z univerzální služby zaplatit. Musím však podotknout, že podle zákona by sama Česká pošta měla do tohoto fondu přispět až 90 procenty. Tedy zcela nesmyslně bychom měli platit sami sobě,“ vysvětluje ředitel.
O kolik se zvýší mzdy?
V souvislosti s ekonomikou provozu České pošty se odbory zákonitě dostávají i k otázce platů poštovních zaměstnanců. Pro rok 2015 předložily odbory návrh na zvýšení tarifních mezd o 7 % a zohlednění inflace. Ministr vnitra chápe oprávněný požadavek zaměstnanců pošty na zvýšení platů, protože se jim za poslední roky nezvyšovaly. „Ostatní státní zaměstnanci dostali přidáno 3,5 %, tudíž spravedlivé by bylo, kdyby se takto zvýšily platy i na poště,“ uvedl ministr Chovanec. Podle něho je snahou při kolektivním vyjednávání, které v těchto týdnech a měsících probíhá, najít odpověď na otázku, o kolik se platy zvednou. „Samozřejmě, že snahou je najít určitý kompromis mezi možnostmi pošty a požadavky zaměstnanců, což nikdy není jednoduché,“ komentuje situaci kolem výše platů Chovanec.
Odbory žádají razantní kompenzaci za pětiletý platový půst
Karel Koukal k tomu řekl, že odbory jsou přesvědčeny, že by to měl být dvojnásobek. „Náš argument je, že po pět let se tarifní mzdy nezvedly, takže jenom na inflaci finanční ztráta v nominální mzdě pro zaměstnance činí 8 procent. Průměrný plat v České poště je dnes 20 500 korun, na což však zhruba 60 % zaměstnanců nedosáhne. Musíme počítat s tím, že se mzdová úroveň převážné části zaměstnanců pohybuje od 12 do 17 tisíc korun měsíčně,“ konstatoval Koukal. Proto odbory stojí za svými požadavky, které předloží v rámci kolektivního vyjednávání.
Generální ředitel Elkán potvrdil, že zaměstnanci České pošty, na rozdíl od státních zaměstnanců, za posledních pět let nedostali přidáno. Tento stav by rád napravil, ale vše je limitováno ekonomickými možnostmi České pošty. Věří však, že v rámci kolektivního vyjednávání se s odbory dohodne na rozumném kompromisu.
Poštovní zákon je nutné přijmout co nejdříve
Pokud jde o přijetí nové verze poštovního zákona, ministr Chovanec si myslí, že změna připravovaného zákona, který byl vypracován na základě liberalizace poštovního trhu u nás po roce 2012, je nutná, protože nereflektuje současnou realitu. Zároveň zmínil potřebu vzniku kompenzačního fondu, do něhož by přispívali všichni hráči na trhu určitým procentem ze svého zisku – tak, aby Česká pošta dostala úhradu svých nákladů na univerzální službu. Podle něho není fond dobře nastavený, takže dnes pořádně nefunguje. Většinu peněz by totiž pošta přispívala sama sobě. Systém postrádá logiku a do určité míry znevýhodňuje Českou poštu proti konkurenci na trhu. A znovu zdůraznil myšlenku, že stát by za služby, které si u České pošty objedná, měl zaplatit.
Generální ředitel Martin Elkán tuto myšlenku rovněž podpořil s tím, že jemu se v tomto případě líbí slovenský či britský model. A předseda poštovních odborů Karel Koukal k tomu dodal, že zákon by v této úpravě měl být co nejrychleji přijat, jinak to postrádá smysl, neboť by se Česká pošta mohla dostat do záporných čísel.
testesondy123