• Zveřejněno: 14.11.2018

Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá návrh novely zákona o státní službě v předložené podobě. V té hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu.

Zděšení

Senát bude projednávat návrh novely zákona o státní službě, který kritizujeme již od začátku jeho projednávání. Ani projednání v Poslanecké sněmovně, včetně přijetí pozměňovacích návrhů, neodstranilo nedostatky, které novela má. Jedná se zejména o netransparentní a rizikové zásahy do jednotlivých kol výběrových řízení na některé představené, o jejich snazší odvolávání, nebo o koncepční změny v provádění služebního hodnocení.

Řada dalších přijatých pozměňovacích návrhů pak vykazuje obdobné nedostatky jako celá novela, případně její komplikovanost dále prohlubují. Pokud už se snaží řešit nedostatky zákona, jak se projevily v jeho praktické aplikaci, činí tak kusým způsobem. Lze pochybovat, že v praxi povedou k výraznějšímu zlepšení těchto nedostatků. Jedná se zejména o dílčí výjimky pro obsazování služebních míst státními zaměstnanci, kteří nesplňují podmínku formálního vzdělání, případně pro obsazování služebních míst osobami v pracovním poměru. Tyto výjimky jsou kusé, podmíněné velkým množstvím různých faktorů, a lze pochybovat, že v praxi bude možné je splnit tak často, aby to řešilo problémy s malou prostupností v rámci státní služby. Tyto změny, které mohly být dostatečně diskutovány již v některé z předchozích fázích legislativního procesu, se objevily až v rámci projednání v Poslanecké sněmovně. 

Z našeho pohledu tak novela nepřináší systémové řešení problému, se kterými se ve státní službě potýkáme, jako je její zaměstnavatelská nekonkurenceschopnost a malá vnitřní i vnější prostupnost. Novela dále zesložiťuje řadu už tak administrativně i procesně náročných postupů, jako jsou výběrová řízení, změny služebního zařazení nebo služební hodnocení. Tyto změny přinesou komplikace jak služebním úřadům, resp. jejich personálním útvarům, tak jednotlivým státním zaměstnancům.

Zároveň je nezbytné zdůraznit, že největším problémem novely zůstává i nadále to, že soubor navrhovaných změn v odvolávání a jmenování představených rozhodně nepřispěje k jednomu z cílů zákona, tedy profesionalizaci a depolitizaci státní služby, ale naopak. S ohledem na tuto skutečnost i výše uvedené výhrady nezbývá než konstatovat, že novela i nadále představuje uspěchaný a nekoncepční materiál, jak na to náš svaz upozorňuje již od počátku jejího projednávání.

Bc. Pavel Bednář, v. r.

předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací