• Zveřejněno: 16.11.2018

Poštovní služby jsou službou veřejnosti

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb obhájil 15. 11. 2018 v Senátu PČR „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“. Senát ve svém usnesení označil petici jako důvodnou a žádá ministerstvo vnitra a ministerstvo financí, aby ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a Českou poštou našla a realizovala udržitelné řešení v případě ztrátových služeb.

Poštovní logo protestníJe to další krok pro zlepšení pracovních a mzdových podmínek pošťáků. V současné době je v poslanecké sněmovně návrh novely zákona o poštovních službách a v rámci této novely je nutné řešit změnu limitu na úhradu nespravedlivě vynaložených nákladů státem. To je jeden z nejdůležitějších momentů pro zlepšení ekonomické situace České pošty, aby měla dostatečné prostředky na adekvátní mzdy zaměstnanců a nezbytné investice a rozvoj.

Česká pošta má zákonem uložené povinnosti, které vzhledem k rozsahu a vysokým nákladům jsou velkou ekonomickou zátěží. Náklady ročně přesahují dvě miliardy korun, ale stát přispívá maximálně čtvrtinou. Tyto ekonomicky nevýhodné služby hradí z velké části sama. To znamená neustálé hledání úspor ve všech oblastech. Nejvíce nedostatek peněz pociťují zaměstnanci, kteří pracují za nízké mzdy a často ve špatných pracovních podmínkách.

„Požadujeme změnu zákona o poštovních službách. Stát musí hradit náklady na ztrátové základní poštovní služby, které České poště zákonem ukládá. Jedině tak budou peníze na zvýšení mezd zaměstnanců, které jsou velmi nízké“ řekla Jindřiška Budweiserová, předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, který petici sestavil a předložil Poslanecké sněmovně PČR, Senátu PČR a Vládě ČR.

Odborový svaz a Podnikový koordinační odborový výbor zastupuje téměř 9 000 členů odborů v řadách zaměstnanců České pošty a je největší odborovou organizací na České poště.

V petici požadujeme změnu zákona o poštovních službách v oblasti úhrady nákladů ekonomicky ztrátových základních poštovních služeb. Tato dlouhodobá nespravedlivá finanční zátěž České pošty je hlavní příčinou nízkých mezd zaměstnanců. Zrovna tak negativně ovlivňuje pracovní prostředí, kvalitu služeb a technologický rozvoj.

Česká pošta působí v plně konkurenčním prostředí a služby uložené státem jsou ztrátové. Česká pošta státem objednané služby plní, ale náklady z velké části nese sama. Od roku 2013 musela z vlastních zdrojů uhradit na ztrátové služby 7 miliard korun. Především z těchto důvodů nemá dostatečné finanční prostředky na spravedlivé a adekvátní mzdy, na zlepšování pracovního prostředí a vybavení, ani na investiční aktivity a technologický rozvoj.

Mzdy většiny zaměstnanců České pošty jsou hluboko pod úrovní mezd v národním hospodářství. Průměrná mzda v národním hospodářství v roce 2017 byla cca 29 500 Kč, zatímco u České pošty jen necelých 24 000 Kč. 

Pro zaměstnance České pošty je nezbytné, aby stát spravedlivě přistupoval k poštovním službám obdobně jako k službám v autobusové a železniční dopravě a hradil také náklady na základní poštovní služby. Stávající výše limitu úhrady čistých nákladů na základní poštovní služby stanovená zákonem je nedostatečná a neporovnatelná s jinými odvětvími. Stát hradí náklady na základní poštovní služby jen do výše 0,5 mld. Kč, zatímco skutečné náklady přesahují 2 mld. Kč. Správa železniční a dopravní cesty dostává 13 mld. Kč, České dráhy 14 mld. Kč a autobusoví dopravci 4,5 mld. Kč ročně.

Naší snahou je vytvoření důstojných podmínek pro zaměstnance České pošty, kteří vykonávají službu pro občany tohoto státu. Zaměstnanci České pošty si zaslouží odpovídající a spravedlivé odměňování v pracovním prostředí odpovídajícím 21. století. Poštovní služby musí být poskytovány kvalitně, prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují v dobrých podmínkách.

Nespravedlivě vynaložené peníze chybí na adekvátní mzdy, ale také na nezbytný rozvoj státního podniku Česká pošta, největšího zaměstnavatele v zemi a strategického partnera státu. Nízké mzdy jsou hlavní příčinou nedostatku zaměstnanců pro zajišťování služeb. Chceme, aby Česká pošta poskytovala kvalitní služby. Přes to, že chybí přes 1000 zaměstnanců, pošťáci běžně doručí týdně 10 milionů zásilek a v době vánočního provozu je to o mnoho více. Všem zaměstnancům patří velké poděkování, že jsou schopni provoz zajistit. Ano, v tomto obrovském objemu se stávají chyby. Bohužel nikdo nevidí miliony dobře doručených zásilek, média si všímají jen nedostatků.